Temel içeriğe atla

Çevre Koruma Teknolojileri

Çevre Koruma Teknolojisi: Geleceğe Meydan Okuma

Çevre koruması, kaynakların hassas kullanımı ve sürdürülebilir teknoloji gelecek nesillerin yaşam kalitesini belirleyen günümüzün başlıca sorunlarıdır.

Endüstriyel üretim ve trafik, özellikle çevresel korumayla çelişki içindedir. Günümüz ve çağımızda, teknolojinin kamuoyu tarafından tamamen kabul görmesinin yanı sıra teknoloji ve etkilerini de görmek gerekir. Teknolojilerin ve altında yatan düzenlemelerin karmaşıklığı, bunlara ilişkin en yüksek gereksinimleri gerektirir. Otoriteleri, mevzuatları ve özellikle finansal anlamdaki gerekliliklerle ilgili olan işleri içerir. Kalıcı ve sorumluluk gerektiren çözümlere giden yol, bazen çok fazla gayret isteyecek olabilir.

TÜV AUSTRIA, etkin kaynaklar ve çevresel yönetim için sizin yetkin ortağınızdır.

Birlikte mücadele edelim!

Emisyon Metrolojisi

Çevredeki hava kirliliğinin nedeni, endüstrileşmiş toplumun önemli etkisidir. Çevre koruma tedbirleri, mümkün olduğu kadar bunun etkisini azaltmak zorundadır. Bunun için temel olarak, kirletici maddelerin konsantrasyonunun ayrı ayrı ölçülmesi ve sınırların aşılması veya uyumluluğuyla belgelenmesi gereklidir.

TÜV AUSTRIA, ölçüm cihazları ile birkaç kirletici madde ve parametrenin kaydedilmesi, değerlendirilmesini sağlar.

 • Ölçme noktası

 • Kanıtın muhafaza edilmesi

 • Metroloji

 • Dispersiyon hesaplaması

 • Ölçüm sistemlerinin muayenesi

Açık Hava Kullanımı İçin Ekipmanlar ile Çevrede Gürültü Emisyonu – 2000/14/EC Talimatı

Gürültü emisyonu için kısıtlamalar

Temmuz 2000’de 2000/14/EC Talimatı (açık hava kullanımı için ekipmanlar ile çevrede gürültü emisyonu) etkin hale gelmiştir. Federal yasa 249/2001 ile bu talimat, Avusturya mevzuatına girmiştir.

Akustik ses düzeyi işareti, 57 çeşit (inşa makinelerinden bahçe aletlerine kadar) için düzenlenmiştir. Bunların bir kısmı için bir sınır ile uygunluk talep edilmiştir.

Çevredeki Kokular – Destek ve Çözümler

Günümüzde insanlar, koku ve hava kirliliği sebebiyle rahatsız edilmiş hissederler. TÜV AUSTRIA, hizmetleri ile bu problemin çözümü için katkıda bulunmaktadır. Çevresel koruma konusunda uzun yıllardan beri süregelen deneyimine bağlı olarak TÜV AUSTRIA, aşağıdaki hizmetleri sunar:

 • Kokuların analiz edilmesi için bilimsel yöntemler: Bütünüyle geliştirilmiş teknikler ve prosedürler belirlenir ve tarafsız olarak incelenir.

 • Kokunun konsantrasyonu ve keskinliğinin ölçümü: TÜV Austria uzmanlarının ölçüm ve analizlerine dayanarak koku yayan kaynağın esas parametreleri ile ilgili güvenilir bilgiler elde edebilirsiniz.

 • Atık hava temizleme sistemlerinin seçimi: TÜV Austria’nın engin deneyimi, değişik türlerdeki problemlerin tamamı için çözümler barındırır. Kokunun azaltılması için yardım ölçümlerimizde uzman yardım sunuyoruz.

 • Kokunun simülasyonu ve yayılımına ilişkin hesaplamalar: Çevredeki koku konsantrasyonu profilleri, spesifik matematiksel hesaplama modelleri ile gösterilebilmekte ve bu sayede planlama aşaması sırasında, olabildiğince erken biçimde kritik bölgeleri görebilmenize imkan tanımaktadır.

 • Koku imisyonu ve dağılım büyüklüğü: TÜV Austria, koku imisyonu ve dağılım büyüklüklerinin hesaplanabilmesi için uluslararası alanda tanınmış farklı hesaplama yöntemleri kullanmaktadır.

 • Yasal prosedürler ile destek: Onay ve yeniden geliştirme prosedürleri, uygulayıcı için her zaman kapsamlı çalışma anlamına gelir. TÜV Austria, değerli zamanınızı ve kaynaklarınızı kurtarmanız için size yardımcı olur.

Özellikle aşağıdaki alanlarda engin deneyimimiz mevcuttur

 • Yeraltı suları
 • Akarsular
 • Kapalı su sistemleri
 • Su döngüsünün programlanması
 • Endüstriyel atık sular
 • Korozyon problemleri

Çevredeki Gürültü – Destek ve Çözümler

Trafik gürültüsü, iş yerinde gürültü, operasyonel sesler... Bu çeşit problemler, akustik alanlarda engin bir yeterlilik gerektirir. Bu sektördeki uzun yıllardır süregelen deneyimi ve çevresel korumadaki sorularda TÜV Austria, aşağıdaki hizmetleri sağlar:

 • Ses ölçümleri: Ölçümün ses kaynağından etkilenip etkilenmemesi, uzun ya da kısa süreli ölçümlerin gerçekleştirilip gerçekleştirilmemesi önemli değildir. En son ölçüm ekipmanları, çeşitli ölçümler için hazırdır. Tarafsız ölçüm sonuçları, değerlendirmeler ve ilerideki proseslerin temelidir.

 • Değişkenlerin planlanması ve yeniden geliştirilmesinin incelenmesi: Ses ölçümleri ve hesaplamaların birleştirilmesi ile projelerin planlama aşamasında meydana gelebilecek kritik bölgelere olabildiğince erken farkına varırsınız. Ses projelendirme sistemleri boyutlandırıldığında, değişik çalışmalar ekonomik çözümlerin seçimini daha kolay hale getirir.

 • Simülasyon ve yayılma hesaplaması: Matematiksel hesaplama yöntemleri ile ses kaynaklarının yanında yapılacak ses geliştirmelerinin büyüklükleri önceden belirlenebilir. Detaylı tahminler, cihaz ve makinelerin çalışması sırasında oluşan sesin nasıl azaltılacağı ile ilgili olasılıklar hakkında genel bir fikir verir.

 • Çözüm stratejileri: TÜV AUSTRIA’nın uzmanları, sorularınız için zaman ayırırlar. Problemleriniz için optimum çözümlerin geliştirilmesi önceliğimizdir.

 • Yetkilendirme prosedürü ile ilgil yardım: Onay ve yeniden geliştirme prosedürleri, başvuru sahipleri için zaman ve maliyet gerektirir. TÜV AUSTRIA, değerli zaman ve kaynakların tasarrufu için belgeler hazırlayarak ya da görüşmelere katılarak size yardımcı olur.

Kanıtların Korunumu

Endüstri ve madencilik kanunu uyarınca, onay prosedürleri bağlamında kanıtların korunumunu sağlamak bir görevdir. Böylece, bir tesisin inşaasından önce ilk durumu değerlendirilebilir. Bu bilgi ilgili hükümlerin (örneğin atık gaz filtresi) planlanmasına olanak sağlar. İlgili hükümler ile uygunluk, tesisin inşaasından sonra kanıtlanabilir. Bu sonuç, tesisisin işleyişi için yasal kesinliktir.

Dispersiyon Hesaplaması

TÜV AUSTRIA, imisyon metrolojisine ek olarak hava kirliliğine neden olan maddeler için dispersiyon hesaplaması da yapmaktadır. Çeşitli hesaplama modelleri, değişik problemler için hizmetinizde olup kentsel veya kompleks yerler için hesaplamalara imkan verir. Bu hesaplamaların kullanımı, imisyon ölçüm cihazlarının kurulumu için yer belirlenmesini sağlar.

Kimyasal ve Fiziksel İncelemeler

Yer altı suları, akan sular, su kazanları için kullanılan sular, atık sular, sulu absorbe gaz bileşenleri ya da farklı malzemelerin sulu eluatları gibi hangi çeşit su ile ilgili olduğu önemli olmadan, çeşitli gereksinimleri gidermek amacıyla modern analiz cihazlarımız mevcuttur. Tarafsız ve anlaşılır analitik sonuçlar, değerlendirme ve diğer prosesler için temel teşkil eder.

Su - Saptanabilir Bileşenler

Temel olarak aşağıdaki bileşenler saptanabilmektedir:

 • Ağır metaller
 • Anyonlar/katyonlar
 • Çözünmüş gazlar (Cl2, O2...vb)
 • Toplam parametreleri (CSB, BSB, PAK, sertlik derecesi, EOX, TOC, pH)
 • LHKW, KW, BTEX, dioksinler/füranlar gibi organik bileşikler

Su - Planlama, modifikasyon ve yeniden geliştirme değişkenlerinin incelenmesi

Farklı analiz yöntemlerinin birleşimiyle (atık) su akışının temizleme ve endüstriyel tesislerden önceki ve sonraki koşullarıyla ilgili gerekli bilgi edinilebilir. Değişik çalışmalar en ucuz çözümün bulunmasına yardım eder.

Yetkilendirme prosedürü ile ilgili yardım

Onay, modifikasyon ve yeniden geliştirme prosedürleri başvuru sahipleri için çok fazla iş anlamına gelmektedir. TÜV AUSTRIA, değerli zaman ve kaynakların tasarrufu amacıyla size yardımcı olur.

CO2 – Emisyon Alışverişi – Endüstri için bir sorun

Kyoto protokolüne göre Avrupa Birliği, baz alınan 1990 yılı CO2 salınımını %8 oranında düşürmeyi üstlenmiştir. Bu hedef için Avusturya, CO2 salınımını %13 indirmeyi ulusal olarak amaçlar.

Bu bağlamda AB, Avusturya ulusal hukukunda 30.04.2004 tarihli BGBI. 46/2000 – EZG (salınım sertifikasyon yasası) ile uygulanmakta olan CO2 salınım talimatını tamamlamıştır.

Farklı sektörlerdeki CO2 salınımını derecelendirme amacıyla ulusal ayrım planı oluşturulmuş ve komisyona sunulmuştur. Artık Avusturya endüstrisi, kabul edilen emisyonları bilmekte ve EZG’de belirtilmiş olan zorunlulukları gerçekleştirmeye başlamaktadır.

Güncel zaman sınırları, salınımların onayı ve görüntüleme yöntemlerinin gösterimi için uygulamalarla olduğu kadar operasyonel döngülerdeki yöntemlerin gerçekleştirilmesiyle ilgilidir.

Kararlaştırılan zamanlarda emisyon onaylama başvurusu ve gözetim yöntemleri ispatının yanısıra operasyonel döngü metodları uygulanmasına ihtiyaç vardır.

TÜV AUSTRIA bu alanda aşağıdaki hizmetleri sunar:

 • Sapma yapan görüntüleme yöntemleri için uzman görüşü ve değerlendirmesi

 • CO2 salınımı, uygulanan görüntüleme yöntemi ve salınım raporu konularında operasyonel döngülerin sertifikasyonu

 • 2005 yılı sonuna kadar ilk kez oluşturulan salınım raporlarının teyit edilmesi. TÜV AUSTRIA SERVICES GMBH, 07.02.2005’te Ministry of Life tarafından yayımlanan tebligat ile uyumlu olan ve § 10 EZG’ye uygun olarak bireysel uzman ve denetçiler çalıştıran sertifikalı bağımsız bir muayene kurumudur.

Su Yönetimi

Su – Yeryüzündeki yaşamın yapıtaşı

Su değerlidir ama suyun her türünü ayırt edebilirsiniz: taze su, genel kullanım için su, atık su, devir daim suyu, eluatlar...Türlü türlü problem, teknik ve analitik soruların işlemesinde engin bir beceriye ihtiyaç duyar. Suyun incelenmesiyle ilgili uzun yıllardan beri süregelen deneyiminin yanında yetkili test ve inceleme kurumu olarak sahip olduğu ilgili akreditasyonlar, TÜV AUSTRIA’ya aşağıdaki hizmetleri sunma olanağı sağlar.

 •  | Yazdır
to top