Temel içeriğe atla

TÜV AUSTRIA TURK : Tarafsızlık, Bağımsızlık ve Gizlilik Taahhüdü

(C) iStock Photo, Kali Nine LLC

TÜV AUSTRIA TURK: Tarafsızlık, Bağımsızlık ve Gizlilik Taahhüdü

TÜV AUSTRIA TURK, tüm uygunluk değerlendirme faaliyetlerinin tarafsız olarak yürütülmesinden sorumludur. Kararları ve faaliyetleri etkileyecek her türlü ticari, mali, idari ve diğer baskılardan uzak bir yapı oluşturulmuştur. Bu yapı TÜV AUSTRIA TURK üst yönetimi tarafından, taahhüdü ile garanti altına alınmıştır.

TÜV AUSTRIA TURK tarafsızlığın korunması amacı ile tüm personeli ve muayene ve denetçi personelinden Gizlilik ve Tarafsızlık Beyannamesini almıştır.

 

Bu tarafsızlık; TÜV AUSTRIA TURK’ün, Tarafsızlık Komitesi ve İç Tetkikler aracılığı ile kontrol altında tutulmaktadır. Her türlü tarafsızlığını tehdit edici durum periyodik olarak toplanan ve üst yönetimden bağımsız olarak faaliyet gösteren Tarafsızlık Komitesi tarafından değerlendirilmektedir. 

 

TÜV AUSTRIA TURK üst yönetimi ve personeli, yapılan işin kalitesini olumsuz yönde etkileyebilecek her türlü ticarî, malî ve diğer iç ve dış baskılara izin vermez ve bu baskıların etkilerden uzak durmasını sağlayan düzenlemelere sahiptir. 

 

Uygunluk değerlendirme hizmetleri; bağımsızlık ve tarafsızlık ilkeleri çerçevesinde gerçekleştirilmekte ve yönetilmektedir. Uygunluk değerlendirme nihai kararı TÜV AUSTRIA TURK ortaklarından bağımsız kişi ve organlarca verilmektedir. 

 

TÜV AUSTRIA TURK, muayene ve uygunluk değerlendirme işlemleri sırasında edindiği bilgilerin gizliliğinin korunacağını “Gizlilik Politikası” ile güvence altına almıştır. Muayene ve uygunluk değerlendirme hizmeti verdiği kuruluşun, telif ve patent haklarını korumaktadır.

 

Denetim, test ve uygunluk değerlendirme hizmetleri sunulan tüm özel sektör ve kamuda faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişilere ait; sunulan hizmetler esnasında elde edilen tüm bilgi, veri ve belgeler, yetkili kurum(lar) ve akreditasyon kurum(lar)ının faaliyetleri için talep ettikleri kısmı haricinde, hak sahibinin yazılı izni olmaksızın hiçbir amaç için 3. taraflara verilemez veya kamuya açık mecralarda yayınlanamaz. Hizmet sunulan gerçek ve tüzel kişilere ait bilgi, veri ve belgelerin gizliliği, TÜV AUSTRIA TURK üst yönetiminin sorumluluğu altındadır ve bu gizliliğe tam olarak riayet edilir, edilecektir.

 

Uygunluk değerlendirme ve muayene bilgileri TÜV AUSTRIA TURK tarafından, yasalarla başka biçimde öngörülmediği takdirde, müşterinin sırrı olarak muhafaza edilir.

 

Yasal otorite tarafından istendiğinde, eğer yasal olarak bildirimi yasaklanmadıysa, müşteriye yasal otoriteye verdiği bilgilerle ilgili bildirim yapar.

 

Müşteriden farklı kaynaklardan müşteri hakkında elde edilen bilgiler gizli olarak kabul edilecektir.


TÜV AUSTRIA TURK, sürekli olarak  “Çıkar Çelikisi Analizi”ne uygun olarak kendi tarafsızlığı ve bağımsızlığının sağlanması ve yürütülmesi için olası riskleri değerlendirir. Bu değerlendirme, faaliyetlerinden, ilişkilerinden ya da personel ilişkilerinden kaynaklanan riskleri içerir. TÜV AUSTRIA TURK’ün tarafsızlığını tehdit edecek bu ilişkiler; mülkiyet, devlet yönetimi, yönetim, personel, paylaşılan kaynaklar, finans, sözleşmeler, pazarlama (marka dahil) ve satış komisyonlarının ödenmesi ya da  yeni müşterilerin yönlendirilmesi için teşvik ödemeleri olabilir. TÜV AUSTRIA TURK, bu riskler için tüm önlemleri alır, ancak bu ilişkilerini, mutlak tarafsızlığı sağlamak için ibraz etmez. Tarafsızlık için bir risk tespit edilirse, TÜV AUSTRIA TURK, böyle riski ortadan kaldırır veya en aza indirir.


TÜV AUSTRIA TURK bağımsızlık, yeterlilik, tarafsızlık, karar verme veya çalışmasıyla ilgili dürüstlüğüne olan güveni azaltacak herhangi bir faaliyette bulunmaz. 


TÜV AUSTRIA TURK üst yönetimi tarafından uygunluk değerlendirme sürecinde görev alan personel ve harici denetçi/uzmanların mali açıdan tarafsızlığını tehdit edebilecek risklere karşı bütün önlemler alınmıştır. Personelin, harici denetçi ve uzmanların ücretleri denetim sonuçlarına bağlı kalınmadan ödenmektedir. 

 

TÜV AUSTRIA TURK ile, denetim, test ve uygunluk değerlendirme hizmetleri sunulan tüm gerçek ve tüzel kişiler ve sektörler arasında, sunulan hizmet kapsamı dışında, hiçbir koşulda ticari bir ilişki bulunmamaktadır ve bulunmayacaktır. Hizmet verilen sektörler ve sektördeki mevcut/potansiyel müşterilerle trafsızlığı tehdit edebilecek her türlü ticari ilişki Tarafsızlığı koruma komitesi tarafından ele alınmakta, tarafsızlığa aykırı bir durumda önce üst yönetim; düzeltme yapılmadığı takdirde ve akreditasyon kuruluşu bilgilendirilecektir. 


Tüm TÜV AUSTRIA TURK çalışanları ve TÜV AUSTRIA TURK adına uygunluk değerlendirme hizmetinde görev alan harici denetçi ve teknik uzmanlar, geçmiş iş deneyimlerini eksiksiz olarak TÜV AUSTRIA TURK’e bildirir. Geçmiş iki yıl içinde herhangi bir danışmanlık hizmeti vermiş veya bizzat çalışmış veya birinci dereceden yakınlarının doğrudan sorumluluğu olduğu tespit edilen çalışanlar, ilgili kuruluşun uygunluk değerlendirme hizmetlerinde görevlendirilmez. 


Hizmet sunulan sektörlerde danışmanlık hizmeti yürüten kuruluşlarla ticari ilişkiye ve ortaklık ilişkisine girilmeyecektir. Tarafsızlığı tehdit edici/tehlikeye düşürücü şekilde danışmanlık firmaları ile her türlü ilişki Tarafsızlığı Koruma Komitesi tarafından incelenecek ve risk değerlendirmesine tabi tutulacaktır. 


TÜV AUSTRIA TURK, denetim, test ve uygunluk değerlendirme hizmetleri sunulan tüm gerçek ve tüzel kişiler ve sektörlere hiçbir ad altında danışmanlık/müşavirlik hizmeti vermez. Ayrıca uygunluk değerlendirme hizmeti sunulan müşterilere iç denetim hizmeti verilmez. 


TÜV AUSTRIA TURK şirket ortakları ve tüm yönetici personeli ile denetim, test ve uygunluk değerlendirme hizmetleri sunulan tüm gerçek ve tüzel kişiler ve sektörler arasında, sunulan hizmet kapsamı dışında, hiçbir koşulda ticari bir ilişki bulunmayacaktır. TÜV AUSTRIA TURK, belgelendireceği ürünün; tasarım, üretim, montaj, dağıtım veya bakım faaliyetlerinde veya belgelendireceği prosesin; tasarım, uygulama, işletim veya sürdürme faaliyetlerinde veya belgelendireceği hizmetin; tasarım, uygulama, sağlama veya sürdürme faaliyetlerinde hiçbir şekilde bulunmayacaktır.

 

İtiraz, şikayet ve uyuşmazlıklar konusunda TÜV AUSTRIA TURK sorumluluk ve güvencesiyle karara bağlanır ve müşterilerinin memnuniyetini sağlar. Şikayet ve itirazın geçerli kılınmasına yönelik olarak tüm bilgilerin toplanmasından ve doğrulanmasından ve sürecin tamamının yürütülmesinden TÜV AUSTRIA TURK bu taahhüd aracılığı ile tümüyle sorumludur.

 
Hizmet kapsamında görevlendirilen tam zamanlı ve sözleşmeli personelin, test ve raporlama hizmetleri hizmeti sunulan gerçek ve tüzel kişilerden bağımsızlığı ve faaliyetlerindeki tarafsızlığı firma üst yönetimince taahhüt edilir. Test ve raporlama işlerinde görev alan tüm personelin faaliyetlerini, profesyonellik sınırları içerisinde ve gösterdiği faaliyetle orantılı teknik ve mesleki yeterlilikte sürdürmesi için gerekecek tüm koşullar TÜV AUSTRIA TURK tarafından sağlanmıştır. 

 

TÜV AUSTRIA TURK üçüncü taraflara paylaşacağı bilgiyi, önceden müşteriye bildirir. Müşterinin izniyle ya da sözleşmede yazılan şekilde bu bilgiyi kamuya açık hale getirir, ya da TÜV AUSTRIA TURK ve müşteri (şikayetlerine cevap amaçlı gibi) arasında anlaşmaya varılan bu bilgilerin dışında, diğer tüm bilgileri özel bilgi ve gizli olarak kabul eder.

  •  | Yazdır
to top