Temel içeriğe atla

TÜV AUSTRIA TURK’ün YETKİLERİ

Yetkilerimiz: TÜV AUSTRIA TURK’ün YETKİLERİ

TÜV AUSTRIA TURK aşağıda detaylandırılan ulusal ve uluslararası yetkilerini kullanarak, gözetim, denetim, eğitim ve sertifikalandırma hizmetlerini yürütmektedir. TÜV Austria Turk, Türkiye'de TÜRKAK'tan akredite bir A Tipi Muayene Kuruluşudur.

YETKILERIMIZ:TÜV AUSTRIA TURK’ün YETKİLERİ

AKREDİTASYON Muayene Geçerlilik Tarihi
TÜRKAK Pre-Shipment Inspection Hizmetleri 2017
Akreditasyonu Draft Survey Inspection Hizmetleri 2017

TÜV AUSTRIA TURK, TS EN ISO 17020:2012 A Tipi Muayene Kuruluşu olarak Türk Akreditasyon Kurumundan (TÜRKAK) aşağıdaki kapsamlarda akreditedir.

  • Pre-Shipment Hizmetleri ( Sevkiyat Kontrol, Lashing, Bağlama)

  • Draft Survey Hizmetleri

Akreditasyon

Akreditasyon, ulusal veya uluslararası kuruluşlar tarafından; gözetim, denetim ve belgelendirme kuruluşlarının, laboratuvarların, personel sertifikalandırmasının, servis hizmetlerinin ulusal ve uluslararası kabul görmüş teknik kriterlere göre değerlendirilmesi, yeterliliğinin onaylanması ve düzenli aralıklarla denetlenmesidir.

Bu amaçla ülkeler tarafından çoklu anlaşmalar (multiple agreement) çerçevesinde karşılıklı tanınan akreditasyon teşkilatları bulunmaktadır. Avrupa’da EA Avrupa Akreditasyon Birliği, akreditasyon kuruluşlarının tepe organizasyonudur.

Ülkelerde ise; örneğin Avusturya’da BMWA, Almanya'da DAR (TGA) , İngiltere'de UKAS, Hollanda da RVA, Türkiye'de TÜRKAK vb. kuruluşların amacı kendisine başvuran kuruluşları talep ettikleri kapsamda denetleyerek ilgili uluslararası standarda uygun olarak bu hizmeti verip vermediğini denetlemektir. Bu denetimlerin sonucunun uygun olması halinde söz konusu hizmeti veren şirketin uluslar arası kurallara uygun olarak bu hizmeti verdiği tescillenmektedir.

Kalite Sistem Belgelendirmesi Yapan Kuruluşların Akreditasyonu

EN 45012 Kalite Sistemleri Değerlendirmesi ve Belgelendirme/Tescil İşlemi Yapan Kuruluşlar İçin Genel Şartlar Standardı; kalite Sistem belgelendirmesi yapan kuruluşların akreditasyonudur. Bu standart, kalite sistem belgelendirmesi yapan bir üçüncü taraf kuruluşun kalite sistem değerlendirmesi konusunda yeterli ve güvenilir olarak tanınması için yerine getireceği genel şartları kapsar.

Laboratuvar Akreditasyonu

Her türlü kalibrasyon, analiz ve test hizmeti verecek laboratuvarların akreditasyonudur. EN ISO/IEC 17025- Deney ve Kalibrasyon Laboratuarlarının Yeterliliği İçin Genel Şartlar Standardı; laboratuvarın doğru ve güvenilir sonuçlar elde etmesi için uyması gereken şartları kapsamaktadır. Ancak bununla yetinmemekte, müşteri ihtiyacının zamanında, doğru ve tam olarak karşılanabilmesi için laboratuvar hizmetini bütünüyle ele alarak müşteriye verilen hizmetin kalitesini de dikkate almaktadır.

Muayene Kuruluşlarının Akreditasyonu

EN ISO/IEC 17020- Çeşitli Tipteki Muayene Kuruluşların Çalıştırılmaları İçin Genel Kriterler Standardı; sektör ayırımı yapmaksızın muayene işleri yapan tarafsız kuruluşların yeterlilikleri için genel kriterlerin belirlenmesini kapsar. Ayrıca, standart bağımsızlık kriterlerini de belirlemektedir. Bu standart muayene yapan kuruluşlar ve onları akredite eden kuruluşlar ile muayene kuruluşlarının yeterliliğinin tanınması ile ilgili diğer organlar tarafından kullanılmak amacıyla hazırlanmıştır. Belirli bir sektöre veya hizmet içi muayeneye uygulandığında, bu kriterlerin yorumlanmaları gerekebilir. Bu standart, deney laboratuvarlarını, belgelendirme kuruluşlarını veya tedarikçilerin uygunluk beyanlarını kapsamaz

Ürün Belgelendirmesi Yapan Kuruluşların Akreditasyonu

EN 45011 Ürün Belgelendirmesi Yapan Belgelendirme Kuruluşları İçin Genel Şartlar Standardı; Ürün belgelendirmesi yapan kuruluşların akreditasyonudur. Bu standart, ürün belgelendirmesi yapan bir üçüncü tarafın yeterli ve güvenilir olarak tanınması ve yerine getirmesi gerekli şartları kapsar.

Personel Belgelendirmesi Yapan Kuruluşların Akreditasyonu

EN ISO/IEC 17024- Uygunluk Değerlendirmesi - Personel Belgelendirmesi Yapan Kuruluşlar İçin Genel Şartlar Standardı; personel belgelendirmesi yapan kuruluşların akreditasyonudur. Personel belgelendirmesi, belgelendirilmiş personelin belgelendirme programı ile belirlenen şartların karşılandığı güvencesini sağlama araçlarından biridir. Söz konusu belgelendirme programına duyulacak güven, genel kabul gören değerlendirme prosesi, onu takiben gözetim ve belgelendirilmiş personelin yeterliğinin periyodik olarak yapılan yeniden değerlendirmeler aracılığı ile gerçekleştirilir.

AB DİREKTİFLERİ VE CE

25 Mart 1957 tarihinde imzalanan Roma antlaşması ile AB-Avrupa Birliği içinde ürünlerin serbest dolaşımı amaçlanmıştır.

Avrupa Birliği’nin, teknik mevzuat uyumu çerçevesinde 1985 yılında benimsediği Yeni Yaklaşım Politikası kapsamında hazırlanan “Yeni Yaklaşım Direktifleri” içerisinde yer alan ürünlerin;

“Temel gerekler olarak tanımlanan ve insan sağlığı, can ve mal güvenliği, hayvan ve bitki yaşam ve sağlığı, çevre ve tüketicinin korunması açısından asgari güvenlik koşullarına sahip olduğunu gösteren” bir işaret olan CE kabul edilmiştir.

CE İşareti, başlangıçta Fransızca’da “Avrupa normlarına uygunluk” anlamına gelen “Conformite Européenne” sözcüklerinin baş harflerinden oluşmakta iken, 1995 yılından itibaren “Community Europe” ifadesinin baş harfleri olarak kullanılmaya başlanmıştır.

CE işareti, tüketiciye bir kalite güvencesi sağlamaz, yalnızca ürünün, asgari güvenlik koşullarına sahip olduğunu gösterir. Diğer taraftan, ticari açıdan, ürünlerin bir üye ülkeden diğerine dolaşımı sırasında bir çeşit pasaport işlevi görmektedir.

ONAYLANMIŞ KURUM (NOTIFIED BODY)


Test raporları ve teknik dosyaların hazırlanması gibi faaliyetleri gerçekleştirme yetkisi bulunan, teknik özellikler, altyapı, organizasyon vb. kriterlere uygun kurumlara yetkin kurum (competent body) adı verilmektedir. Bu kurumların ürün ya da AB yönergesi bazında yetkin olduğu alanlar, AB üyesi ülkeler tarafından belirlenir. Onaylanmış kurumlar ise (notified body), çeşitli yönergeler ile gerekli kılınan sertifikaların (örneğin ürün güvenliği) hazırlanması açısından yetkinliği AB Komisyonu tarafından onaylanan kurumlardır.

AB mevzuatı, CE İşareti taşıması gereken ürünlerden yüksek risk taşıyan ürünlerin, piyasaya arz edilmeden önce konusunda uzman, üçüncü bir taraf olan ve AT Resmi Gazetesi'nde yayımlanmış kuruluşlar tarafından uygunluk değerlendirmesine tabi tutulmasını şart koşmaktadır. Bu ürünlerin test, muayene ve/veya belgelendirmesini yapmak üzere üye ülkeler tarafından altyapısı yeterli görülen test, muayene ve/veya belgelendirme kuruluşları arasından seçilerek AT Resmi Gazetesi'nde yayımlanan kuruluşlar onaylanmış kuruluş (bazı direktiflerde farklı terimler kullanılabilse de genel olarak "notified body" ifadesi kullanılmaktadır.) statüsünü almaktadır. Üye ülkelerce belirlenen onaylanmış kuruluşlar Avrupa Komisyonu'na bildirilmekte ve diğer üye ülkelere duyurulması amacıyla bu listeler AT Resmi Gazetesi’nde yayımlanmaktadır.

Yetkilerimiz: TÜV AUSTRIA TURK'ün Yetkileri

TÜV AUSTRIA TURK aşağıda detaylandırılan ulusal ve uluslararası yetkilerini kullanarak, gözetim, denetim, eğitim ve sertifikalandırma hizmetlerini yürütmektedir. TÜV AUSTRIA TURK, Türkiye'de TÜRKAK'tan akredite bir A Tipi Muayene Kuruluşu'dur.

  •  | Yazdır
to top