Temel içeriğe atla

Genel Şartlar ve Koşullar

TÜV AUSTRIA TURK Genel Şartlar ve Koşullar

Şartlar ve Koşullar Versiyon: 02 / 2016


1. Uygulanabilirlik: TÜV AUSTRIA TURK ve müşterileri arasında yapılan her sözleşme bu Şartlar ve Koşullar altında geçerli olacaktır. Bu Genel Şartlar ve Koşullar, TÜV AUSTRIA TURK tarafından geri çekilmedikçe gelecekteki tüm sözleşmeye dayanan anlaşmalar için geçerli olacaktır. Müşterinin satın alma ve diğer işlere ait hüküm ve koşullarının uygulanabilirliği tüm profesyonel ortaklıklar için hariç tutulacaktır. Müşterilerle yapılan tüm sözleşmeler Tüketici Koruma kanunu (6502) bağlamında akdedildiği sürece vazgeçilemeyen tüm yasal hükümler bu Şartlar ve Koşullar üzerinde önceliğe sahip olacaktır.
2. Teklifler
2.1. TÜV AUSTRIA TURK tarafından düzenlenen teklifler aksi yazılı olarak düzenlenmedikçe değişime tabidir ve bağlayıcı değildir. Karşılıklı bağlayıcı anlaşma sadece TUV AUSTRIA TURK tarafından düzenlenen teklifle ilgili Müşteri tarafından yazılı onay alınınca veya TÜV AUSTRIA TURK aracılığıyla hizmetlerin sağlanmaya başlaması ile yürürlüğe girecektir. Müşteri tarafından yapılan anlaşmadaki değişiklik ve ekleme talebi yazılı olarak yapılmalıdır. Bu aynı zamanda herhangi bir anlaşmanın gerekliliklerinden feragat etme ile ilgili her türlü değişikliğin yazılı olması gerekliliğine de uygulanır. Sözleşmeye dayanan prosesin herhangi bir aşaması içerisinde TÜV AUSTRIA TURK çalışanları veya yetkili temsilcileri (taşeronları) tarafından iletilen sözlü bilgi, yardımcı düzenlemeler ve taahhütler sadece yazılı olarak teyit edilirse bağlayıcı olacaktır.
2.2. Muayene, uygunluk değerlendirme, test ve bunlarla ilgili performanslarının sözleşme ile bildirilmesine bağlı olarak TÜV AUSTRIA TURK, sözleşme sonrasında müşteri tarafından ayrı bir yükümlülük veya takip kontrolleri ile ilgili olarak kendisine verilen görev yükümlülüklerini varsaymaz.
3. Coğrafi uygulanabilirlik: Aksi açık şekilde ifade edilmedikçe, fiyat teklifleri sadece Türkiye’de sağlanan hizmetler için geçerli olacaktır.
4. Anlaşmanın Uygulanması
4.1. TÜV AUSTRIA TURK sadece bu sözleşme ile açık şekilde düzenlenen genel olarak kabul görmüş teknik düzenlemelere uygun olan hizmetleri sağlamakla yükümlüdür. TÜV AUSTRIA TURK anlaşmanın temel alındığı kanun, direktif ve standartların doğruluğu ile ilgili herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
4.2. Anlaşmanın akdedilmesi (imzalanması) ile birlikte siparişlerin hacmi yazılı olarak düzenlenecektir. Sözleşmenin uygun şekilde uygulanması süresince uzlaşılan sözleşme hacimleri ile ilgili değişiklik veya artış olması halinde TÜV AUSTRIA TURK en son uzlaşılan ücretlerin maksimum 15% oranında aşılması koşuluyla eldeki koşul ve şartları baz alarak elden ve yazılı tebliğ olmaksızın bunları gerçekleştirme hakkına sahip olacaktır, daha sonra ilave hizmetler sunulmadan önce bunlar üzerinde uzlaşılması gerekir. Eğer değiştirilen sözleşme hacmi en son uzlaşılan miktarı hacmen 50% oranından daha fazla aşarsa Müşteri TÜV AUSTRIA TURK tarafından sunulan yeni ücretlerin tebliğ edilmesini takip eden üç (3) gün içerisinde sözleşmeden çekilme hakkına sahip olacaktır. Ancak işin sahibi daha önce uzlaşılan miktar üzerinden önceden sağlanmış hizmetlerin ücretlerini ödeyecektir.
4.3. TÜV AUSTRIA TURK anlaşma içerisinde özel olarak ifade edilmedikçe teknik emniyet açısından özel olarak kontrol edilen nesnelerin uygun şekilde çalışması ve işlevsellikleri hakkında herhangi bir sorumluluk kabul etmeyecektir. Tasarım kontrolü, malzeme seçimi, ekipman ve montajların yapımı gibi hizmetler özellikle ve sadece anlaşma bu tür hizmetleri sağlarsa denetime tabi olacaktır.
4.4. Sözleşmenin akdedilmesi (imzalanması) ile birlikte Müşteri, TÜV AUSTRIA TURK’e çizim, plan, hesaplama, sertifikasyonlar gibi gerekli tüm belgeleri sağlayacak ve herhangi bir zamanda sözleşme ile ilgili bilgileri sağlamak için gerekli olabilecek her türlü yetkilendirme ve izinleri sağlayacaktır ve ayrıca muayene ve uygunluk değerlendirme  işlemleri başlamadan önce özellikle kontrol edilecek nesnelerin erişilebilir olmasını sağlayacak gerekli hazırlıkları gerçekleştirecektir. Müşteri gerekli belge ve izinleri zamanında temin etmek için gereken tüm çabayı gösterecektir. TÜV AUSTRIA TURK tarafından termin zamanı belirlenmiş olmasına rağmen Müşteri bu yükümlükleri yerine getirmede başarısız olursa anlaşma termin zamanının geçmesi ile birlikte geri çekilecektir. Bu durumda TÜV AUSTRIA TURK karşılanmak üzere Müşteriden tazminat talep etme hakkına sahip olacaktır.
4.5. TÜV AUSTRIA TURK denetlemeye temel oluşturacak belgelerin geçerliliğini doğrulamaktan veya Müşteri veya çalışanları tarafından sağlanan sözlü ifadelerin doğruluğunu sağlamaktan sorumlu olmayacaktır ancak böyle bilgilerin doğru olduğunu varsayacaktır. Sözleşmede açıkça belirtilmedikçe ve bilgi ve belge doğrulaması muayene veya uygunluk değerlendirme faaliyetinin bir doğal parçası olmadığı müddetçe TÜV AUSTRIA TURK sorumluluğunda değildir.
4.6. TÜV AUSTRIA TURK profesyonel kriterler temelinde kendi takdirine bağlı olarak uygun muayene yöntemini ve türünü belirleme hakkına sahip olacaktır.
4.7. TÜV AUSTRIA TURK, muayene ve uygunluk değerlendirme amacıyla sağlanacak yazılı dokümanların kopyalarını üretme ve kayıtlarını saklama ve Müşteri’nin verileri veya bu amaçla iş ilişkilerinden kaynaklanan diğer verileri elektronik veri mekanizmalarında saklama hakkına sahip olacaktır. Genel Şartlar ve Koşulları onuncu (10.) maddesi ile uygun olarak Müşteri burada gerekli muvafakati açıkça verir.
4.8. TÜV AUSTRIA TURK özel durumlarda aksi yazılı olarak kararlaştırılmadıkça muayeneleri alanında uzman bir enspektör ile gerçekleştirir. Muayene veya uygunluk değerlendirme için gerekli, faydalı veya gerekli olabilecek her türlü yardım Müşteri veya Müşteri adına hizmet veren üçüncü taraf tarafından ücretsiz olarak TÜV AUSTRIA TURK‘e sağlanacaktır. Müşteri gerekli ya da yararlı faydayı sağlamak için her türlü makul çabayı göstereceğini taahhüt eder. Müşteri böyle bir yardımı sağlarken özellikle çalışanın korunması alanında geçerli yasal ve resmi hükümleri izleyecek ve bağlı kalacaktır.
4.9. Müşteri, TÜV AUSTRIA TURK’ün sözleşmeyle kapsanan muayene ve uygunluk değerlendirme faaliyetlerinin denetlenmesi ve gözlemlenmesi için akreditasyon kurumuna izin verir.
5. Şartlar ve termin süreleri /gecikmeler
5.1. Şartlar ve anlaşmada öngörüldüğü gibi termin süreleri Müşteri tarafından verilen bilgilere göre iş hacmi tahminleri esas alınarak belirlenir. Açıkça bu termin süreleri sadece yazılı olarak ifade edildiğinde bağlayıcı olarak kabul edilecektir. Gecikmelerden kaynaklı olarak Müşteri herhangi bir tazminat (veya yasal başlığı ne olursa olsun) hak iddia edemez.
5.2. Öngörülen bağlayıcı şartlar, ilgili tarafların sözleşme ve şartlarla ilgili olarak TÜV AUSTRIA TURK tarafından sunulacak ve sonlandırılacak hizmetlerde tamamen uzlaşması ile başlayacaktır. Özellikle Madde 4.4 ile 4.8 ile ilgili olmak üzere herhangi bir nedenden dolayı Müşterinin yükümlülüklerinde temerrüde düşmesi durumunda sözleşmenin bağlayıcılığı sona erecektir.
5.3. TÜV AUSTRIA TURK hesap verebilir olmadığı durumdan dolayı (operasyonel aksamalar, grev, mücbir sebep, ulaşım engelleri v.b.) anlaşmanın gecikmesi durumunda TÜV AUSTRIA TURK (hatalardan kaynaklı fesih, zararlar için tazminatlar hariç) sözleşmeden çekilme veya termin süresini uygun süre için uzatma hakkına sahip olacaktır. Bu aynı zamanda TÜV AUSTRIA TURK temerrütte olduğu zaman meydana gelen olaylarda da uygulanacaktır. TÜV AUSTRIA TURK Müşteriyi zamanında bilgilendirecektir. Sözleşmeden çekilme durumunda TÜV AUSTRIA TURK anlaşılan fiyatlar üzerinden o zamana kadar gerçekleştirilen kısmi hizmetler için Müşteriyi ücretlendirme hakkına sahip olacaktır.  
6. Ödeme Koşulları:  
6.1. Hizmetler,  teklif, fiyat listeleri ve benzeri şekilde anlaşmanın akdedilmesi tarihi itibariyle geçerli olan fiyatlara uygun olarak ücretlendirilecektir. Eğer hizmetlerin sağlandığı dönem bir yıldan fazla süreyi aşarsa veya sağlanan hizmetler tekrarlanan şekilde sağlanırsa, hizmetler ayrı ayrı sağlandığı zamandaki fiyatlara uygun olarak ücretlendirilecektir.
6.2. Eğer TÜV AUSTRIA TURK hizmetleri 4 haftadan fazla süre boyunca sağlıyorsa, TÜV AUSTRIA TURK hizmetlerin kısmi sağlanması ile ilgili olarak aylık faturalar düzenleme hakkına sahip olacaktır. Faturaların kısmi veya tamamen ödenmesi Müşteri tarafından faturaların alınmasından itibaren derhal ve kesintisiz olarak TÜV AUSTRIA TURK’e fatura ve müşteri numarası bildirerek gerçekleştirilecektir.
6.3. Faturalara yapılacak itirazlar faturanın alınmasından itibaren iki haftalık dönem içerisinde yazılı olarak gerekçelendirilecektir, bunun sağlanamaması durumu Müşterinin faturayı kabul ettiğini ifade eder.
6.4. Mahkeme tarafından yasal olarak bağlayıcı şekilde iddia edilmedikçe veya TÜV AUSTRIA TURK tarafından yazılı olarak kabul edilmedikçe her ne türden olursa olsun Müşteri iddialarla mahsuplaşmayacaktır ve hak iddia edemeyecektir..
6.5. Ödemede temerrüde düşülmesi durumunda, tüm ödenmemiş kalemler içerisinde sadece bir kalem olsa bile, diğer anlaşmalar ve sapan ödeme koşullarından bağımsız olacak şekilde tüm ödenmemiş iddialar temerrüde düşecektir ve TÜV AUSTRIA TURK böyle ödenmemiş iddiaların derhal ödenmesini talep edebilir ve böyle ödemeyi beklerken hizmetlerin sağlanmasını askıya alabilir veya bir başka şekilde ödememeyi dayanak alarak zararların tazmini için herhangi bir tebliğ veya iddiada bulunmaksızın anlaşmadan çekilebilir. Ödemede temerrüde düşülmesi TÜV AUSTRIA TURK’ü geciken ödemeler için Merkez Bankası günlük faizi üzerinden faiz talep etme hakkı verir.
6.6. Müşteri aynı zamanda TÜV AUSTRIA TURK’e ödemenin temerrüde düşmesi nedeniyle ve yasal haklarını iddia etmek amacıyla uygun şekilde gerekli olacak ve ortaya çıkan maliyet ve harcamaları geri ödemeyi taahhüt eder. Bu diğer hükümlere halel getirmeksizin özellikle mahkeme dışı ücretlerin, hatırlatma giderlerinin, borç toplama kurumunun giderlerinin, borç tahsil etme ile ilgili ücretlendirmeler dahil olmak üzere tüm işlemlerle ilgili her türlü yükümlülüğü ve bunun yanında amaca uygun ve gerekli olan müdahalede bulunan avukatların ücretlerini de içerir.
6.7. Şüphe olduğu durumlarda fiyatlar yasal katma değer vergisi oranlarından hariç olacaktır, bu değerler geçerli oranlarda Müşteri tarafından karşılanacaktır.
6.8.  Çeşitli sözleşmeye bağlı ortaklar müşterek ve müteselsilen sorumlu olacaktır.
7. Garanti
7.1.  Eğer Müşteri Tüketici Koruma Yasası (6502) kapsamında tüketici değilse sözleşmenin tamamlanması ile birlikte gecikme olmaksızın TÜV AUSTRIA TURK’ün yaptığı işleri ve hizmetleri inceleyecek ve herhangi bir gecikme olmaksızın iddialarını yazılı olarak sunacaktır. Ancak yedi gün sonrasında bilirkişi düşüncesi, muayene raporu veya raporun sağlanması sonrasında sunulan ücretler ve diğer her türlü algılanmış ve algılanabilir kusurlar TÜV AUSTRIA TURK sorumluluğu dışında olacaktır. Tanımlamalarına bağlı olarak yazılı şekilde iletilen gizli kusurların itiraza ve belli ücretlere tabi olabilmesi ancak garanti süresi içerisinde iletildiğinde geçerlidir. Kusurların tebliğ edilmiş olması faturalandırılan miktarların kısmen veya tamamen alıkoyma hakkı verilmiş olarak anlaşılmayacaktır.
7.2. TÜV AUSTRIA TURK’ün seçimine bağlı olarak Müşterinin garanti istekleri TÜV AUSTRIA TURK tarafından düzeltme veya yerine ilgili değişikliğin sağlanması ile sınırlı olacaktır. TÜV AUSTRIA TURK değiştirme ve düzeltme ile ilgili olarak minimum 2 adet olacak şekilde uygun sayıda deneme yapacaktır. Eğer değişikliğin sağlanması veya düzeltme ile ilgili değişiklikler uygun zaman dilimi içerisinde başarı sağlamazsa ve değişikliğin sağlanması veya düzeltme ekonomik olarak uygun değilse Müşteri anlaşmanın değiştirilmesi veya fiyatların azalmasını talep etme hakkına sahip olacaktır. Maddi olmayan, çözülemeyen kusurları dayanak alarak anlaşmanın değiştirilmesi teklif edilemez. Bu durumda fiyatlarda uygun bir indirim gerçekleştirilecektir.
7.3. Müşterinin garanti iddiaları - maddi olmayan işler için iddia edilenler, örneğin uzman düşünceleri veya yazılım geliştirme- TÜV AUSTRIA TURK tarafından gerçekleştirilen hizmetler tamamlandıktan bir yıl sonra sona erecektir. Garanti süresi uzatılmayacak veya özellikle de burada ifade edilen garanti süresinin dışında kalıyorsa düzeltmeler veya düzeltme girişimleri nedeniyle kesintiye uğratılmayacaktır.
7.4. Kasıt veya ağır ihmal eylemleri ile TÜV AUSTRIA TURK çalışanları bu tür iddialarından sorumlu olmadıkça,  hizmetlerin sağlanması sırasındaki hatalardan, arızalı/kusurlu teslimat hataları nedeniyle fesihten kaynaklanan tazminat ve iddialar açıkça kabul edilmeyecektir.
8. Yükümlülük
8.1.  Eğer sözleşme ortağı TÜV AUSTRIA TURK’e karşı tazminat iddiasında bulunursa, sebep, hukuksuzluk, kusur ve kusurun derecesi bağlamında kanıt vermek zorundadır. Üçüncü taraflara karşı garanti iddialarından ve tazminat taleplerinden vazgeçilmesi kabul edilemez.
8.2.  Eğer Müşteri TÜV AUSTRIA TURK’ün hatası nedeniyle bağlayıcı olarak öngörülen performans süresinin aşılması durumunda tazminat talep ederse, bu gecikme nedeniyle sözleşmenin etkilenen kısmının değerini 5% oranından fazla aşamaz.
8.3. Garanti ve sınırlı garantilerle ilgili aşağıdaki feragatler aynı zamanda sözleşmeye dayanan iddialarda olduğu gibi yasaları çiğneyen iddialarda da uygulanacaktır.
8.4. TÜV AUSTRIA TURK herhangi bir türden zarara karşı sorumlu olmayacaktır. Bu hariç tutma aşağıdakilere uygulanmaz:
-Kasıt veya büyük ihmali nedeniyle TÜV AUSTRIA TURK’ün neden olduğu zararlar
-Yaşam, organ veya sağlıkla ilgili tazminatlar için küçük ihlallerin olması durumunda ancak bunlar ancak TÜV AUSTRIA TURK tarafından mesleki sigorta kapsamı içerisinde yer alması ve sonucunda madde 8.7 içerisinde ifade edilen maksimum miktarlar içerisinde yer alması koşuluyla kabul edilebilirdir.
8.5. Tüm durumlarda TÜV AUSTRIA TURK’ün sorumluluğu, yaşam, organ veya sağlıkla yaralanmalar dışında, anlaşmada geçen tipik hasarlar ile TÜV AUSTRIA TURK tarafından anlaşmanın tamamlanması sırasında veya görevin ifası sırasında öngörülebilen tazminat için geçerli olacaktır.
8.6. Madde 8.1 ile 8.5 arasındaki yasal feragatler ve yükümlülüklerin sınırlanması şirketin yasal temsilci ve çalışanlarına karşı yükümlülüklerine ve bunun yanında şirketin temsilci ve çalışanlarının kişisel yükümlülüklerine de uygulanacaktır.
8.7. TÜV AUSTRIA TURK temsilcisi veya çalışanı olmayan vekil temsilcilerin tarafı olduğu önemsiz ihmallerden sorumlu tutulmayacaktır. İlave olarak TÜV AUSTRIA TURK‘ün çalışan veya temsilci olmayan vekil temsilcileri ile ilgili sorumluluğu, temsilci veya çalışanların görevi kötüye kullanması sonucunda sorumluluğu kendi bağlamlarındaki sorumluklukları Genel Şartlar ve Koşullar içerisinde yer alan koşullara zıt olarak oluşturulabilir. Buna göre Tüketici Koruma yasası bağlamında tüketici olmayan herkes aşağıdakilerle sınırlı olacaktır
- € 7,500,000 bedensel yaralanma, mali zarar ve dolaylı kayıplar,
- € 5,000,000 mesleki tazminat için,
- € 5,000,000 çevre kirliliği için,
- € 7,500,000 harici taşıtların yüklenmesi/boşaltılması için
sözleşme başına ve her durumda toplam bedel olarak tanımlanır. TÜV AUSTRIA TURK, karşılık gelen kapsamları kendi sigorta şirketinden elde edebilmesi koşuluyla yukarıda ifade edilenleri aşan miktarlar Müşteri talebine ve giderlerine bağlı olarak uzlaşılabilir.
8.8. TÜV AUSTRIA TURK veya temsilcileri/idarecileri tarafından maksatlı eylemler sonucunda gerçekleştirilenler dışında Müşteri tarafından gerçekleştirilen tazminat iddiaları TÜV AUSTRIA TURK veya sigortacıları tarafından karşılık gelen tebliğ ile iddiaların reddedilmesinden sonra üç aylık süre içerisinde mahkeme tarafından iddia edilmedikçe hariç tutulacaktır. TÜV AUSTRIA TURK’e göre Müşteri tarafından iddia edilebilecek her türlü zarar (şirketin ve/veya temsilcilerin veya çalışanların taraf olarak kapsamlı şekilde gerçekleştireceği) başka yerlerdeki hüküm veya yasalar daha kısa süre aşımı öngörmedikçe bir yıl sonra geçerliliğini kaybedecektir.
8.9. TÜV AUSTRIA TURK, Müşterinin kasıtlı eylemleri, büyük ihmalleri veya çalışanları, temsilcileri veya vekillerinin ihmalleri nedeniyle yükümlü olduğu tazminat kadar temsilcisi, çalışanı veya vekil temsilcisi ile ilgili her türlü olası tazminat iddiasının devredilmesini talep edebilir.
8.10. TÜV AUSTRIA TURK ve Müşteri arasındaki sözleşme temelinde olmak üzere, ne TÜV AUSTRIA TURK nede Müşteri ile herhangi bir sözleşmesi olmayan üçüncü tarafların, TÜV AUSTRIA TURK’e, çalışanlarına, acentalarına veya dolaylı partnerlerine karşı bir iddiada bulunulduğunda Müşteri, ağır ihmal eylemleri ve bariz kasıtların olmadığı durumlarda, TÜV AUSTRIA TURK’ü, kurumlarını, çalışanlarını, partnerlerini korumaya alacak ve sorumsuz tutacaktır.
8.11. TÜV AUSTRIA TURK denetleme, test ve benzerleri esnasında test altındaki aygıtların maruz kalabileceği zararlardan ve muayene esnasında teknik kurallara uygun olarak gerçekleştirilen testler esnasında meydana gelebilecek zararlardan sorumlu olmayacaktır.
8.12. Kaçırılan kar, tasarrufların yetersizliği, kazanç kaybı, diğer maddi hasarlar/zararlar, ilgi kaybı gibi dolaylı/bağlantılı hasarlardan/risklerden ortaya çıkan yükümlülükler açıkça feragat edilecektir. Bununla birlikte yasa gereği uygulanabilecek her türlü yükümlülük Madde 8 altında tanımlanan sınırlamalara tabi olacaktır.
9. Her türlü telif hakkı: TÜV AUSTRIA TURK tarafından hazırlanan raporlar, sertifikalar, bilirkişi raporları, hesaplamalar ve benzerleri ile ilgili kontrol ve izleme raporları ile ilgili telif hakları TÜV AUSTRIA TURK ile birlikte kalacaktır. Hizmetlerin sözleşmesel olarak ifade edilen amacın ötesinde dağıtılması, faydalanılması ve/veya yayımlanması önceden TÜV AUSTRIA TURK’ün yazılı izni gerektirmektedir. Dağıtımda, yayımlamada ve/veya faydalanmada işin sahibi tüm koşullarla uyumlu olma ile yükümlü olacaktır. Bu bağlamda TÜV AUSTRIA TURK’ü üçüncü taraflardan kaynaklanabilecek her türlü olası iddiaya karşı tazmin edecektir.
10. İfşa etmeme / gizlilik / veri koruma
10.1. TÜV AUSTRIA TURK tüm çalışanlarını ve diğer yasal temsilcileri bu sözleşme kapsamında elde edebilecekleri her türlü gerçek bilginin gizliliğini korumakla yükümlüdür.
10.2. Müşteri sözleşmenin tamamlanması için gerekli olan tüm bilgi, belge, çizim ve planları TÜV AUSTRIA TURK’ün incelemesi için TÜV AUSTRIA TURK’ün kopyalamasına, çoğaltmasına muvafakat verir.
10.3. Müşteri, kişisel verilerin Kişisel Verilerin Korunması yasalarına uygun olarak elektronik olarak işleme ve saklama için TÜV AUSTRIA TURK’e izin verecektir.
10.4. Bilginin ifşa edilmesinin yasal olarak zorunlu olduğu hallerde Müşteri veya etkilenen kişi yasalar tarafından yasaklanmadığı süre böyle bilgi aktarılması hususunda bilgilendirilecektir.
11. İlave Materyal: TÜV AUSTRIA TURK tarafından genel olarak kullanılmayan test malzeme ve ekipmanlarının gideri ilave olarak müşteriye ücretlendirilecektir.
12. Kontrol esnasında altyapının sağlanması: Müşteriler gerekli test faaliyetlerinin her türlü yasal düzenlemelere uygun olarak zamanında gerçekleştirilmesi için gerekli elektrik, su, aydınlatma ve iskele sağlanmasından sorumlu olacaktır.
13. Test nesnelerin teslimi ve emniyetli şekilde saklanması: TÜV AUSTRIA TURK sahibi olduğu test tesislerinde kontrol edilecek test nesneleri, tip numuneleri vb ücretsiz olarak gönderilmek zorundadır. Müşteri iade edilmeyen test nesnelerinin depolama veya bertaraf giderlerini ödemeyi kabul eder.
14. Ayrılabilirlik maddesi: Bu anlaşmanın geçersiz koşulları diğer koşulların geçerliliğini etkilemez. Bu anlaşmada yer alan koşullardan birinin geçersiz olması halinde taraflar onu geçerli olan içerik ve amaç açısından geçersiz olana en yakın hükümle değiştirmeyi kabul eder. Bu hüküm ve koşullar ancak tüketiciler için (tüketici koruma yasası bağlamında )Tüketici Koruma Yasası ile zıt düşmediği koşullarda geçerlidir.
15. Yargılama yeri ve yürürlükteki yasa: Referans normlar hariç olmak üzere Bu anlaşma ve taraflar arasındaki tüm yasal ilişki ile ilgili olarak Türkiye yasaları geçerli olacaktır. BM Malların Uluslararası satışı ile ilgili Sözleşmeler konvansiyonu, CISG uygulanabilirliği rızaya bağlı olarak hariç tutulacaktır. Bu anlaşma ile ilgili her türlü ihtilaf münhasır olarak İstanbul Anadolu yetkin mahkemelerine gönderilecektir. Burada TÜV AUSTRIA TURK sözleşmesel ortağın yasal merkezini olduğu diğer mahkemelerle yasal işlemleri yürütme hakkına sahiptir.
© TÜV AUSTRIA TURK | Koşuyolu Mah. Katip Salih Sok. No:69 34718 Kadıköy, Türkiye | Tel: +90 (216)537 08 11 | Fax: +90 (216) 537 08 13 | E-Mail: infoturkey@tuv.at

  •  | Yazdır
to top