Temel içeriğe atla

Yaşam ve Sürdürülebilirlik

[Translate to Türk:] TÜV AUSTRIA Zertifizierung von Management-Systemen, (C) Fotolia, Gajus

Yaşam ve Sürdürülebilirlik: Yönetim Sistemleri

Yaşam ve Sürdürülebilirlik, işleyişe getirdiği avantajların yanı sıra yasal zorununlulukları yerine getirmeyi, şirketin şeffaflaşmasını, eksik kısımların giderilmesini kolaylaştırır. Aynı zamanda bu tür belgelendirmeler yatırımcıların ve hisse sahiplerinin şirketinize olan güvenini de artırır.

TÜV AUSTRIA TURK, Belgelendirme faaliyetlerini mesleki sorumluluk sigortasının kapsadığı coğrafi alanlarda yürütür (USA, Kanada ve Avustralya hariç tüm coğrafi alanlar).

Yaşam ve Sürdürülebilirlik | Personel Belgelendirme | Ürün Belgelendirme

ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi

Ürününüz dünyadaki en kaliteli ürün olabilir; hizmetiniz mükemmel olabilir, fakat müşterileriniz bunu zamanında ve daima uygun standartlarda almıyorsa, tercihlerini değiştirebilecektir.

Etkin bir kalite yönetimi; esnek ve rahat uygulanabilen sağduyulu sürekli memnuniyetini kazanmayı hedefler. Bir Yönetim sisteminin etkinliğini yalnızca insanların yeteneklerine bağlı değil aynı zamanda bunun nasıl kullanıldığına bağlıdır.

Şu unutulmamalıdır ki; yönetilen iş değil kaynaklardır. İnsan ve malzeme kaynaklarını firma amaç ve hedefleri doğrultusunda etkin ve verimli kullanmanız, size sistemli ve kurumsal bir firma olmanın yolunu açacaktır.

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Standardı; bir ürünün üretiminden ya da hizmet sunumundan, müşterisine ulaştığı yere kadar her süreçte müşterisinin beklenti ve gereksinimlerini karşılamasını sağlayabilecek bir standarttır.

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi kurmakla, kuruluşunuzda çalışma ilkeleri oluşturmaya ve geliştirmeye yönelik bir yolda ilk adımı atmış olursunuz.

Kuruluşunuzun ISO 9001 Kalite Yönetim Belgesini almaya hak kazanması, kalitenizin güvence altında olduğunun garantisidir.

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, müşteri beklentileri, ihtiyaçları ve mevzuat şartlarını karşılama yolu ile müşteri memnuniyetinin artırılmasını öngören dünyaca kabul görmüş bir kalite yönetimi sistemi biçimidir. Kuruluşun organizasyonel yapısından müşterilerinin memnuniyet seviyesine, toplanan verilerin analiz edilmesinden süreçlerin etkin yönetimine, iç denetimlerden ürün tasarımına, satın almadan satışa kadar pek çok noktada Kalite Yönetim Sistemi koşullarını belirler. ISO 9001 Standardı, esas olarak bir kontrol mekanizmasıdır. Bu standardın amacı, hata ve kusurları azaltmak, ortadan kaldırmak ve daha önemlisi oluşabilecek hata ve kusurları önlemektir. Standart, direk olarak ürün ve hizmet kalitesiyle ilgili değil, yönetim sisteminin kalitesi ile ilgilidir. Buradaki temel varsayım, etkin bir Kalite Yönetim Sistemi oluşturulması ve uygulanması halinde müşteri ihtiyaçlarını karşılayacak kaliteli ürün ve hizmetler üretileceğidir.

 

ISO 9001 Kalite Yönetiminin avantajları nelerdir?

·         Pazarda daha istikrarlı bir rakip olmanıza olanak sağlar

·         İyi bir kalite yöntemi müşteri ihtiyaçlarını karşılamanıza yardım eder

·         Daha etkin çalışma yöntemleri zaman, para ve kaynak tasarrufu sağlar

·         İyileştirilmiş operasyon performansı hataları azaltır, karı artırır

·         Daha etkin iç süreçlerle çalışanları teşvik edip, onları sürece dahil eder

·         Daha iyi müşteri hizmetleriyle daha çok müşteri kazandırır

·         Uyumluluğunuzu kanıtlayarak yeni iş fırsatları edinmenizi sağlar

IATF 16949:2016

IATF 16949:2016 Otomotiv Kalite Yönetimi

Uluslararası kabul görmüş Otomotiv Kalite Yönetim Sistemi standardı IATF 16949:2016 ile tedarik zinciri boyunca kaliteli ürün ve hizmetlere olan bağlılığınızı gösterin.

 

IATF 16949:2016 Nedir?

IATF 16949:2016, otomotiv endüstrisi için global alanda özel teknik gereklilikleri çerçeveleyen bir kalite yönetim standardıdır. Ekim 2016'da yayınlanan ve ISO/TS 16949'un yerini alan standardın temeli ISO 9001:2015'e dayanmaktadır. Artık bir ISO standardı olmasa da, IATF 16949:2016, mevcut ISO/TS 16949’un yerini alacak ve başlı başına uygulanacak bir kalite yönetim sistemi standardı olmayıp ISO 9001:2015’le birlikte uygulanacak tamamlayıcı bir standart olacak. IATF 16949:2016 otomotiv endüstrisine özgü ek gereksinimleri içermektedir.

Yeni otomotiv standardı Avrupa ve Amerika'daki standartları bir araya getirmektedir. IATF 16949:2016, otomotiv ürünlerini tasarlarken, geliştirirken, üretirken, kurarken veya bakım yaparken en iyi uygulamaları gerçekleştirmeniz için bilmeniz gereken her şeyi özetlemektedir.

 

IATF 16949:2016'nın Faydaları

Yeni standardın size sağlayacakları:

·         Birinci sınıf otomotiv tedarikçisi olarak tanınmaya başlayın

·         Diğer yönetim sistemi standartlarıyla entegre olun

·         Kaliteyi ve sürekli iyileştirmeyi kuruluşunuzun merkezine yerleştirin

·         Üst yönetimin ve liderlik ekibinin sürece katılımını artırın

·         Risk bazlı düşünceyi daha fazla uygulayarak riski azaltın ve fırsat yönetimini geliştirin

Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi: ISO 10002

ISO 10002:2004 standardı öncelikle müşteri şikayetleri yönetimi ile ilgili yönetim taahhütlerinin yerine getirilmesini öngörmektedir.
Kalite politikası içerisine müşteri şikayetlerinin etkin yönetimi konusunda vurgular yapılması ve politikayla paralel bir şekilde tutarlı hedefler ortaya konulması gerekmektedir. Sonraki aşamada; müşteri şikayetlerinin alınması, kaydedilmesi, değerlendirilmesi , sorumlulara aktarılması , sorumlular tarafından gerekenlerin yapılması, tüm yapılanların kayıtlarının düzenli bir şekilde tutulması , şikayet konusunda yapılanlar ve şikayetin çözümlenmesi konusunda müşteriye geri bildirim yapılması ve tüm sistemin etkinliğinin ve sürekliliğinin sağlanması gibi detaylı bir müşteri şikayetleri yönetim sürecinin oluşturulması ve uygulanmasını gerektirmektedir.

ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi'nin Faydaları Nelerdir?

·         Müşterilerden gelen geri bildirimler doğrultusunda nasıl bir yol izleneceğini gösterir.

·         Müşteri şikâyetleri konusunda çalışanların bilinç ve dikkatlerini geliştirir.

·         Müşterinin önemsendiğini gösterir.

·         Müşteri memnuniyeti sağlar.

·         Şikâyetlerin tekrarını engelleyerek çözüm olanakları sunar.

·         Kuruluşun itibarını arttırır.

·         Müşterileri elde tutma maliyetlerini azaltır.

AS 9100

AS 9100 Uzay ve Havacılık Sektöründe Kalite Yönetim Sistemi Standardı

Uzay ve havacılık sektöründe ISO 9001 standardının şartlarının üzerine çıkan, bu şartları sektörün gereklerine göre tanımlayan, ilave şartlar içeren bir standart, Amerika’da AS 9100, Avrupa’da EN 9100 uzak doğuda ise SJAC 9100 adı altında yayımlanmıştır.

Bir kuruluşun, uzay ve havacılık sanayi tedarik zincirinde mal veya hizmet üreten bir halka olarak yer alabilmesi  için, AS 9100 sertifikasyonuna sahip olması gereklidir. AS 9100’e göre belgelenen kuruluşlar, onaylı tedarikçi olarak Uluslararası Havacılık Kalite Grubu’nun (IAQG)  OASIS veri tabanına kaydedilir.

Bir kalite yönetim sisteminin temel gereksinimleri yanı sıra, AS 9100 standardının ana konuları şu şekilde özetlenebilir:

·         Konfigürasyon yönetimi sistemi: Ürünlerin, kullanım ömürleri boyunca, fonksiyon ve yapım aşamalarının izlenmesi

·         Kullanılan hammadde ve prosedürler, araçlar, personelin niteliklerine ilişkin izlenebilirlik

·         Müşteriler ve yetkililerin gereklerine uyumlu hale getirilmesi için emniyet ve fonksiyon tanımı

·         Risk analizi ve değerlendirmesi

EN ISO 14001

Bir kuruluşun faaliyetlerini içinde yürüttüğü; hava, su, toprak, doğal kaynaklar, bitki topluluğu (flora), hayvan topluluğu (fauna) ile insanları da ihtiva eden ortam ve bunun arasındaki ilişkiye "çevre" denilmektedir. İnsanın içinde bulunduğu ve birlikte yaşadığı bu çevrenin, gelişen teknoloji ve sanayi sonucunda giderek yok olduğu göz ardı edilemez bir gerçektir. Artan dünya nüfusu, teknolojinin baş döndürücü gelişim ve ilerleme hızı, yaşam alanlarındaki daralma, doğal çevrenin tahribatı, gürültü, hatalı uygulamalar, bilgi eksikliği ve eklenebilecek birçok nedenle çevre kirliliği, son yıllarda insan yaşamını ve yaşam kalitesini tehdit eden en önemli sorunlardan birisidir.


20 inci yüzyılın ikinci yarısından itibaren insanlığı tehdit eden problemlerden birisi haline gelen çevre sorunları ve kirliliği, sanayileşmenin sonucunda iyice hissedilir hale gelmiştir. Önceleri sadece kirlenme olarak algılanan ve uluslararası boyut kazanmadan yerel özellik taşıyan çevre sorunları, gün geçtikçe hızla çoğalmış, yerellikten kurtulup tüm dünyanın sorunu olmuştur. İşte bu noktada insanlığın çevreye verdiği zararı azaltmak için çevre standartları, çevreye yönelik ulusal ve uluslararası yasal mevzuatlar uygulamaya alınmıştır. Bu kapsamda çevrenin korunmasına yönelik olarak Uluslararası Standartlar Organizasyonu (ISO) tarafından yayımlanan standart serisine ISO 14000 serisi denilmektedir.

ISO 14000 serisi standartları, özünde, doğal kaynak kullanımının azaltılması, toprağa, suya, havaya verilen zararların minimum düzeye indirilmesini amaçlayan standartlar bütünüdür. Bunu da çevre performansının izlenmesi ve sürekli iyileştirilmesi temeline dayandırmakta ve çevre faktörlerine ilişkin olarak ilgili mevzuat ve kanunlar tarafından tanımlanmış koşullara uymayı şart koşmaktadır.

ISO 14000 serisi içinde belgelendirilmesi yapılan standart ISO 14001 Standardı'dır. ISO 14001, ürünün hammaddeden başlayarak müşteriye sunulmasına kadar olan süreçte çevresel faktörlerin belirlenmesi ve bu faktörlerin gerekli önlemler ile kontrol altına alınarak çevreye verilen zararın en aza indirilmesi için kılavuzluk yapan bir standarttır. ISO 14001, işletmelerin çevreye verdikleri veya verebilecekleri zararların sistematik bir şekilde azaltılması, mümkün olduğu durumlarda ortadan kaldırılması için geliştirilen bir yönetim sistemidir.

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Standardı ve ilgili standartlar serisi, hazırlanışı itibarı ile tüm ülkelerde yürürlükte olan çevre yasaları ve uygulamaya yönelik yönetmelikler ile uyumlu bir yapıda olduğundan, uygulamalar genel olarak mevzuat şartlarının getirdiği yükümlülüklerin karşılanması ile paralellik gösterir ve uygulamaların bir sistem dahilinde gerçekleştirilmesi için zemin oluşturur. ISO 14000 standart serisi, birçok standart içermektedir

ISO 14001 standardının avantajları nedir?

·         Daha iyi bir çevre yönetimi, atıkları ve enerji tüketimini düşürür

·         İşinizi yapmanın maliyetini azaltmaya yönelik verimliliğinizi artırır

·         İş fırsatlarının artmasına yönelik uygunluk koşullarını sağlar

·         Daha yaygın hissedar ve müşteri güveni sağlamak için yasal koşulları yerine getirir

·         Şirketinizin çehresini güvenle değiştirmenize yardımcı olur

Enerji Yönetim Sistemi: ISO 50001

Günümüzde üretim her geçen gün artmakta buna paralel olarak ise enerji kaynakları azalmaktadır. Üretimin artışı ile birlikte sanayilerde enerji kaynaklarının etkin kullanımı, enerji tasarrufu, enerji verimliliği, geri kazanım, tekrar kullanım kavramları önem kazanmaktadır. Bütün bunlar göz önüne alındığında bir enerji tasarrufuna gidilmesi ve bir enerji yönetim sistemi oluşturulması kaçınılmazdır.

Enerji yönetimi, güvenlikten, üretim kalite ve miktarından, çevresel sorumluluklardan taviz vermeden enerjinin verimli kullanımıdır. ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Standardı, organizasyonların enerji verimliliğini yükseltmek için gerekli olan, süreç ve sistemleri oluşturmalarını, bu süreç ve sistemlerin uygulanmasını ve sürdürülebilirliğini sağlamaktadır. Standart tüm enerji türlerini kapsar. Kuruluşların tamamını etkin enerji yönetimine, maliyetlerin azaltılmasına ve çevreye karşı duyarlılığa teşvik eder.

 

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi'nin Faydaları Nelerdir?

·         Uygulamaya konulan projeler yardımıyla enerji tüketimini azaltır.

·         Enerjiden kaynaklanan masrafları kontrol altında tutar ve azaltır.

·         Mevcut cihaz ve ekipmanların kullanımını kontrol altında tutar.

·         Enerji tüketiminin izlenmesi yoluyla performans hakkında bilgi edinilmesini sağlar.

·         Verimliliğin artırılması ve yasalara uygunluğu sağlar.

·         İsraftan kaynaklanan olumsuz çevre etkisini azaltır.

·         Enerji bilinci ile ilgili olarak toplum içinde saygınlığı arttırır.

·         Sera gazı emisyonlarının azaltılmasında katkı sağlar.

·         Diğer yönetim sistemleri ile entegrasyonu halinde kaynak tasarrufu sağlar.


ISO 50001 Standardı' nı Kimler Kullanabilir/Uygulayabilir?
ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Standardı, her tip ve büyüklükte organizasyonun, özel ya da kamu kuruluşlarının, hizmet ya da üretim sektöründe faaliyet gösteren her kuruluşun uygulamasına müsait bir yapıda oluşturulmuştur. Enerji bağlantılı çalışan kuruluşları ise doğrudan ilgilendirmektedir.

FSC

FSC Sertifikasyonu

FSC®, uluslararası Forest Stewardship Council® örgütünün baş harflerinden oluşmaktadır. FSC® kuruluşunun amacı, tüm dünyadaki orman kaynaklarının doğru şekilde idare edilmesini sağlamak, bununla ilgili metotları belirlemek, standartları tarif edip bu standartların dünya genelindeki orman endüstrisi şemsiyesi altına giren tüm kuruluşları kapsayacak şekilde uygulandığını bağımsız ve akredite kuruluşlar vasıtasıyla denetlemek ve izlemektir.

FSC® Gözetim Zinciri, orman kaynaklı ürünlerin belgeli, iyi yönetilmiş (well-managed) orman girdilerinden meydana geldiğini ve bu ürünlerin tedarik zincirinin herhangi bir aşamasında belgeli olmayan orman ürünleri ile karışmayarak üretildiğini göstermeyi amaçlar.  FSC® Gözetim Zinciri sertifikasyonu, etiket, kağıt, ambalaj, matbaa ürünleri, kitap, dergi, gazete, kağıt temizlik ürünleri, mobilya, kereste, v.b sektörlerde faaliyet gösteren kuruluşlara rekabetçi bir avantaj sağlamaktadır.

FSC® Koruma ve Gözetim Zinciri Sisteminin uygulama aşamaları şu şekilde özetlenebilir:

- Kısım I - Gözetim zinciri operasyonlarına uygulanan gözetim zinciri kontrolü için uluslararası şartları içerir.

 • Bölüm 1. Kalite Yönetimi: Sorumluluklar, prosedürler ve kayıtlar
 • Bölüm 2. Ürün kapsamı: Ürün grupları ve dış kaynak kullanımı düzenlemelerinin tanımlanması
 • Bölüm 3. Malzeme temini: Malzeme özellikleri
 • Bölüm 4. Malzeme alım ve depolama: Tanımlama ve gruplandırma
 • Bölüm 5. Ürün kontrolü: FSC® belgeli taleplerin miktarının belirlenmesi ve kontrolü.
 • Bölüm 6. Satış ve teslimat: Fatura ve irsaliye tanzimi


- Kısım II -  Çıktılarda FSC® , markalı talepleri belirlemek için üç sistemi tanımlar. Kuruluşlar her FSC® ürün grubu için birisini seçecektir.

 • Bölüm 7: Transfer sistemi
 • Bölüm 8: Yüzde sistemi
 • Bölüm 9: Kredi sistemi


- Kısım III - Ürün üzerinde FSC® etiketlemesinde kullanılan yüzde limitlerini ve şartlarını içerir.

 • Bölüm 10. Etiketleme: Ürün üzerinde FSC® etiketleme uygulaması ve etiketleme sınırları
 • Bölüm 11. Etiketlemeye uygunluk


- Kısım IV - Özel durumlar göstererek, gözetim zinciri kontrol sistemleri için tamamlayıcı şartları sağlar. Kuruluş faaliyetlerinden bir kısmını, veya tamamını (Bölüm 12) dış kaynak kullanarak yapıyorsa, veya minör bileşenler için muafiyet kullanıyorsa, onay gerekir.

 • Bölüm 12. Dış kaynak kullanımı: Çok sayıda potansiyel yüklenicinin birinden dış kaynaklı hizmet alan kuruluşlar, FSC® gözetim zinciri belgesi kapsamlarına dış kaynak kullanımını dahil edebilirler.
 • Bölüm 13. Minör bileşenler: Anlaşılmış durumlarda kuruluş FSC® saf veya FSC® karışık montajlı ürünlerdeki minör bileşenlerin üretimi için pozitif olarak tanımlanmamış girdileri uygun girdiler olarak kullanabilir.

OHSAS 18001: İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi

Müşterilerin ve tüketicilerin, ürün ve hizmet almakta oldukları kuruluşlardan olan beklentileri giderek artış göstermektedir. Artık sadece kaliteli ürün veya hizmet sunmak yetmemekte, bunun yanı sıra kuruluşlardan sosyal sorumluluklarını da yerine getirmeleri beklenmektedir. Bu beklentiler, klasik "kalite" tanımlarının da geçerliliğini yitirmesine sebep olmuş; tanımlarda, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili ifadeler geçmeye başlamış ve tanım, sosyal sorumlulukların eklenmesi ile birlikte genişletilmiştir. Artık "kalite" denilince, kuruluşların iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili mevzuata ne derece uygun olduğu, ilgili taraflar için güvenli ve sağlıklı çalışma ortamını oluşturup oluşturmadığı ve bu ortamı sürekli iyileştirip iyileştirmediği de sorgulanmaktadır.

Çalışma ortamları, yapılan işlemlerden ve kullanılan, üretilen maddelerden kaynaklanarak, kişisel sağlık ve güvenlik riskleri oluşturan çeşitli ortam faktörleri ile doludur. Günlük yaşantımızın ortalama üçte birini geçirdiğimiz işyerlerimizde daha sağlıklı ve güvenli şekilde yaşamamız için alınması gereken tedbirlerde her çalışanın ve yöneticinin temel sorumluluğu bulunmaktadır. İnsana yaraşan bu güvenli ortamları sağlayabilmek ancak bu husustaki kuralları yaşam tarzı olarak benimsemekle sağlanabilir.

Çalışanlar için tüm yönleriyle sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamının oluşturulamaması, çalışma hayatının günümüzdeki en önemli sorunlarından biri durumundadır. Birçok ülkede, özellikle bizim gibi sanayileşme yolunda ilerleyen ve gelişmekte olan ülkelerde, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili bir takım sorunlar ortaya çıkmakta, bu sorunlar çalışanların sağlığı yanında iş verimini de etkilemektedir. Hem üretim hem de hizmet sektörlerinde, işyerlerini çalışanlar için sağlıklı ve güvenli hale getirmek, kanunlarca zorunlu kılınmıştır. İşte tam bu noktada, Occupational Health and Safety Assessment Series ifadesinin baş harflerinin bir araya getirilmesi ile kısaltılan ve Britanya Standartları Enstitüsü (BSI) tarafından 1999 yılında yayımlanan OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı, bu zorunluluğu yerine getirmede yardımcı olabilecek, tetkik edilebilir ve uluslararası platformda kabul gören bir standart olarak karşımıza çıkmaktadır.

OHSAS 18001 her türde sektöre ve faaliyetleri tüm organizasyonlara uygulanabilen, iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin kuruluşların genel stratejileri ile uyumlu olarak sistematik bir şekilde ele alınıp sürekli iyileştirme yaklaşımı çerçevesinde çözümlenmesi için kullanılan etkin bir araçtır. Bu standart yardımıyla iş sağlığı ve güvenliği risklerinin belirlendiği, analiz edildiği ve önlemlerle asgari seviyeye indirildiği, yasal mevzuata uyumlu, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili hedeflerin bulunduğu ve bunların gerçekleştirilmesi için uygulamaların hayata geçirildiği bir yönetim sistemi kurmak mümkündür. Bu sayede çalışanlar acil durumlara hazır, iş sağlığı ve güvenliği performansını izleyen, izleme sonuçlarını iyileştirme faaliyetlerini başlatmak için kullanan, faaliyetlerini denetleyen, yaptıklarını gözden geçiren ve dokümante eden bir kuruluşta iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerine gereken önemi veren bir sistemin parçası olacaklardır.

OHSAS 18001'in temel amacı; iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yasal mevzuatın ışığı altında, kuruluştaki söz konusu riskleri ortadan kaldırarak veya en aza indirerek, sağlıklı, güvenli bir çalışma ortamı oluşturmak ve bu ortamı yönetmektir.

 

OHSAS 18001 Sistemi Firmalara Neler Sağlar?

 

• Kaza sayısında potansiyel azalma,
• Zaman kaybı ve ilgili masraflarda potansiyel azalma,
• Potansiyel olarak indirgenmiş kamu sorumluluk sigorta maliyetleri,
• Yasal uygunluğun kanıtlanması,
• Sağlık ve güvenlik taahhüdünüze olan bağlılığınızın kanıtlanması,
• Şimdi ve gelecekte, sağlık ve güvenlik risklerinin daha iyi bir şekilde yönetilmesi.

Tedarik Zinciri Güvenliği Yönetim Sistemi: ISO 28000

Günümüzde artan rekabet koşullarında kuruluşlar sürekli olarak pazar paylarını artırmaya çalışırken, bir yandan da maliyetlerini düşürmeyi hedeflemektedirler. Tedarik zinciri, hammadde temini ile başlayıp, ürün ve hizmetin farklı ulaştırma yöntemleriyle son kullanıcıya ulaştırılmasına kadar uzanan, birbirleri ile ilişki içinde olan kaynaklar ve süreçler dizisi olarak tanımlanabilir.

İşletmeler son yıllarda tedarik zincirine uygun yapının verilmesi sonucunda müşteri hizmet seviyelerinin iyileştirebileceğini, sistemdeki fazla envanterin azaltılabileceğini ve işletme ağındaki gereksiz maliyetlerin kısılabileceğini görmüş ve tedarik zincirine önem vermişlerdir. Bu tür kuruluşlar için, tedarik zincirine ilişkin risklerin doğru belirlenmesi ve etkin yönetimi, iş sürekliliği açısından büyük öneme sahiptir.

ISO 28000, uluslararası bir standart olup, Tedarik Zinciri Güvenliği Yönetim Sistemi gereklerini tanımlar ve bu sistemi uygulamak isteyen kuruluşlara bir yönetim modeli sağlar. Kuruluşun, tedarik zinciri güvenliği ile ilgili faaliyetlerini diğer yönetim sistemleri ile entegre ederek, risklerin etkin yönetilmesini hedefler. Ayrıca, Avrupa Birliği içinde ithalat ve ihracat yapan şirketler için hayati öneme sahip AEO (EU Authorised Economic Operator) sertifikasını alabilmek için gereken şartların karşılanmasında büyük destek olur.

ISO 28000 Tedarik Zinciri Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı, yönetim sistemleri standartları model alınarak hazırlanmıştır. Böylece risk değerlendirme temelli yönetim sistemlerini uygulayan birçok kuruluş, bu yeni standardı uygulamaya alırken benzer yaklaşım ile çalışabilecek ve tedarik zinciri ile ilgili riskleri değerlendirebilecektir.

ISO 28000 Tedarik Zinciri Güvenliği Yönetim Sistemi'nin Faydaları Nelerdir?

·         Endüstrinin tüm sektörlerinde güvenlik risklerinin doğru bir şekilde belirlenmesini ve gerekli önlemlerin alınmasını ve olası hasarın minimumda gerçekleşmesini sağlar.

·         Gümrük otoritelerine güvenlik risklerini tanımlama ve kontrol etme yeteneğini ispatlayarak kolaylık sağlar.

·         AEO başvurularında birçok gereklilik standart ile aynı çizgide olduğundan, yasal otoritelerin kuruluşa olan güvenini artırır.

·         Ürün/hizmet sağlanan kuruluşların güvenini arttırır.

·         Sigorta kuruluşlarının güvenini arttırır, sigorta maliyetlerini azaltır.

·         Sistemin belgelendirilmesi kuruluşun bütünsel imajına katkıda bulunur.

·         Müşteri ihtiyaçlarının karşılanabilmesi yolu ile müşterilerin tatmin düzeylerinde artışlar sağlar.

Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi: ISO 27001

Bilgi bir kurumun iş sürekliliğini sağlamasında en önemli değerlerinden birisidir. Birçok varlığın kaybedilmesi durumunda telafisi mümkün iken kaybedilen bilginin parasal bir karşılığı yoktur. Bu sebeple değişen ve gelişen günümüz koşullarında bilginin önemi ve korunması gerekliliği de giderek artmaktadır. Bilgi; yazı ile elektronik ortamlarda, sözle, çalışanların hafızalarında ve daha birçok biçimde kullanılabilir ve saklanabilir. Teknolojik gelişmeler sebebi ile de bu kullanım biçimlerinin birçoğu zamanla kullanılmayabilir ya da değişebilir. İşte bu değişim ve gelişimden dolayı sürekli olarak bilginin güvenliğinin sorgulanması ve kontrol edilmesi gerekmektedir. Bilgi güvenliği, bilginin gizliliğinin, bütünlüğünün, kullanılabilirliğinin korunmasıdır.

ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi, kurumsal bilgi güvenliğinin sağlanmasında insanları, süreçleri ve bilgi sistemlerini içine alan ve üst yönetim tarafından desteklenen bir yönetim sistemidir. Bilgi varlıklarını korumak ve ilgili taraflara güven veren, yeterli ve orantılı güvenlik kontrollerini sağlamak için tasarlanmıştır. ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi, kurumsal yapıyı, politikaları, planlama faaliyetlerini, sorumlulukları, uygulamaları, prosedürleri, prosesleri ve kaynakları içerir.


ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi'nin Faydaları Nelerdir?

·         Doğru, güvenilir ve geçerli bilgiler sağlar.

·         Fazladan iş yükü ve gereksiz zaman kaybının önüne geçer.

·         Riskleri minimize eder.

·         İş sürekliliği sağlar.

·         Bilgi varlıklarının gizliliğinin korunmasını sağlar.

·         Kuruluş genelinde, bilgi sistemleri ve zayıflıkların nasıl korunacağı konusundaki farkındalığı artırır.

·         Bilginin ve metotlarının doğruluğunun ve bütünlüğünün korunması, içeriğinin değişmemesi sağlanır.

Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetim Sistemi: ISO 20000

Günümüzde iş dünyasının en önemli kaynağı olan bilgi ve bu bilginin teknolojiye aktarılması ile oluşan bilgi teknolojileri, gerek iş hayatında gerekse gündelik yaşantıda büyük yer tutmaktadır. Bilgi teknolojileri; internet hizmetlerinden arşivlemeye, teknik servis ve yazılım hizmetleri gibi bilgi işlem birimlerinin yapabileceği tüm hizmetleri kapsar. Bunun gibi geniş kullanım alanı olan, gittikçe yaygınlaşan ve hızla gelişen/değişen bir teknoloji, değişimin bu denli hızlı olması, işletmeleri karşı karşıya getirdiği tehlikelerin oluşum hızını da artırmaktadır. Bu değişim ile değişimin getirdiği tehlikeleri algılayıp fırsata dönüştüremeyen ya da fırsatları değerlendiremeyen işletmelerin, değişen iş dünyasında rekabet edebilmeleri çok zor olacaktır.

ISO 20000 Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetim Sistemi Standardı, bilgi teknolojileri hizmeti sunan firmaların veya birimlerin iç ve dış müşterilerinin beklentilerini karşılayabilmeleri, durumlarını ve performanslarını sürekli iyileştirme ve geliştirmeleri, ilgili operasyonlarını yönetmelerinde ve hizmet vermelerinde hangi yöntemleri uygulayacakları, nasıl uygulayacakları konularında kılavuzluk eden bir standarttır. Süreç tabanlı olup ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi veya ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi gibi standartlarla da entegre edilerek uygulanabilir.

ISO 20000 Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetim Sistemi'nin Faydaları Nelerdir?

·         Tüm müşterilere yöneliktir ve maliyeti optimize eder.

·         Bilgi teknolojisi hizmetlerini çalışır durumda tutar.

·         Bilgi teknolojisi risklerini ve karmaşıklığını yönetir.

·         Zaman tasarrufu sağlar.

·         Rekabet avantajı sağlar.

·         Hizmet süreçlerinde güvenlik, sürat ve erişilebilirlikte artış sağlar.

·         Müşterilerin ihtiyaçlarını doğru belirleme, uygun ve zamanlı destekle müşteri memnuniyeti sağlar.

·         Kaynakların daha verimli ve etkin kullanımını sağlar.

Helal Gıda

HELAL GIDA

Hızla gelişen teknolojiden destek alıp ivme kazanarak büyüyen gıda ve kimya endüstrisi, tüketici ihtiyaçlarını karşılamada kolaylık ve çeşitlilik sağlamakla birlikte beraberinde farklı soru ve sorunları da getirmiştir. Bunlardan bir tanesi de İslam alemi tarafından İslami hükümlere uygun helal ürün tüketilip tüketilmediği sorunudur.

Tüm insanların güvenli gıda ürünü tüketme hakkı mevcuttur. Bunun yanında Müslümanların İslami hükümlere uygun gıda, kozmetik vb. ürünleri tüketme hakkı mutlaktır. Müslümanlar yüzyıllardır İslami hükümlere uygun gıda vb. tüketim malzemelerini belirlemede sorun yaşamamışlardı. Çünkü tüketilen ürünler, içeriği daha basit olan ve çoğunlukla ev tipi ürünlerdi. Ancak, son dönemdeki teknolojik gelişmelerle birlikte, gıda sektöründeki atılım ve gelişmeler beraberinde ürün çeşitliliği ve içerik karmaşasını da getirmiştir.

Helal ürün; öncelikle temiz ve güvenilir ürün demektir. Bunun yanında hammadde girişinden son ürünün tüketimine kadar olan tüm aşamalarda, İslami hükümlere uygun içerik, hammadde, faaliyet ve süreç ile üretilen ürün demektir. Bu bağlamda İslam dinince yasaklanmamış ürünler Helal olarak nitelendirilmektedir. Helal olmayan (haram) ürünlerin bir kısmı aşağıda listelenmiştir:

·         İslami kurallara göre kesin bir delille açık bir şekilde yasaklanmış olan her türlü ürün, faaliyet,

·         Domuz veya yabani ayı,

·         Köpek, yılan veya maymun,

·         Pençe ve ön dişleri olan aslan, kaplan vb. etobur hayvanlar,

·         Kartal, akbaba vb. avcı kuşlar,

·         Fare, kırkayak, akrep ve benzeri zararlı hayvanlar,

·         Arı, karınca ve ağaçkakan gibi İslami hükümlere göre kesimi yasaklanmış hayvanlar,

·         Bit, sinek, at sineği ya da diğer benzeri hayvanlar gibi genelde insanlar arasında iğrenilen ve istenmeyen hayvanlar,

·         Kurbağa, timsah ve diğer benzeri hem karada hem suda yaşayan hayvanlar,

·         Pulu olmayan herhangi bir deniz canlısı,

·         İslami kurallara göre kesilmeyen herhangi bir hayvan,

·         Kan ya da kanla karıştırılmış hazır yemekler,

·         Suda yaşayan ve İslami hükümlere göre avlanmayan hayvanlar (sudan canlı avlanmayan ya da ölü avlanan hayvanlar),

·         Alkollü, zehirli veya zararlı içecekler veya bunlarla karışmış olan maddeler.

 

Helal Standardı, insanların sağlıklı, güvenilir ve helal ürünlere ulaşabilmesini kolaylaştıracak yöntemler geliştirmek amacıyla hazırlanmış bir standarttır. Helal Standardı, tamamen bilimsel gerçekler üzerine kurulmuş, hem güvenilir ve temiz ürün hem de İslam dinince kabul edilen helal ürün üretmek ve tüketmek için temel teşkil eden bir kaynaktır. Helal Standardı, ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı baz alınarak hazırlanmıştır.

Helal Belgesi'nin Faydaları Nelerdir?

Helal belgesini sadece gıda ürünlerine verilmiş bir sertifika olarak düşünmemek gerekmektedir. Aynı zamanda ürünlerin paketlenmesi, etiketlenmesi, taşınması, servis ve lojistik faaliyetlerine ayrıca otelcilik, seyahat, eczacılık, kozmetik ve ilgili cihazlar ile diğer sağlık ürünlerine ilişkin özellikleri de içine aldığı unutulmamalıdır. Görüldüğü üzere çok çeşitli sektörlerle ilgili olan Helal belgesi hem üreticiye hem de tüketiciye güvenilirlik açısından birçok faydası bulunmaktadır. Bunlardan bir kısmı şu şekildedir:

·         Helal belgesi, üretici ve tüketici arasında bir güven bağı oluşturur.

·         Gün geçtikçe artan bilinçli tüketici taleplerini karşılayabilmek için üreticilere hem kendi sistemlerini hem de ürünlerini geliştirmek için yol göstericidir.

·         Temiz ve güvenilir ürün uygulamalarını teşvik eder.

·         Helal Standardı, uluslararası kamuoyunda geçerliliği kanıtlanmış olan ISO 22000 Standardını baz aldığı için üreticilerin daha kaliteli ve güvenli üretim yapmalarını sağlayacağından kalitenin artırılmasında önemli bir rol oynar.

·         Hammaddeleri, ürünleri, üretim aşamalarını, katkı maddelerini ve içeriklerini, işleme yöntemlerini denetleyen tarafsız bir uzman ve bilirkişi hizmeti sağlar.

·         Üreticilere sektörün yapısını göstermede, sektördeki yerini belirlemede ve gelişen ve değişen piyasa şartlarını yakalamada kaynak oluşturur.

·         Artan "Helal Belgeli Ürün" talebi içerisinde üreticilerin rekabet gücünün artmasına yardımcı olur.

·         Helal belgesi üreticilerin Müslüman ülkelere ihracat pazarında pay sahibi olup payını artırmaları için onları bir adım öne geçirir.

·         Sürekli gelişen ve değişen teknolojide meydana gelen yenilikleri, artan ihtiyaçları ve müşteri beklentilerini takip etmede uzman görüşü desteği alınmış olur.

·         Bilimsel veriler ışığında, İslami hükümleri çok iyi bilen uzmanlarca denetlenen helal sistemi üreticilere bu aşamada mükemmel bir kaynak oluşturur.

·         Helal belgeli ürün talebi olan ülkelere yapılacak ihracatlarda anlaşmazlıkların önüne geçilmesine yardımcı olur.

·         Sadece helal gıda anlamında değil, temiz ve güvenilir gıda, müşteri memnuniyeti, kaliteli kontrol yöntemleri, gerekli dokümantasyonun iyileştirilmesi ve daha az kayıp daha çok verim anlamında da faydalar sağlar.


Helal Standardı' nı Kimler Kullanabilir/Uygulayabilir?

Helal Standardı' nı üretim yapan, yurt içine ve özellikle Müslüman ülkeler başta olmak üzere yurt dışına satış yapan tüm firmalar kullanabilir ve uygulayabilir. Helal Standardı öncelikle güvenli ürün temeline dayandığı için firmaların ISO 22000 Standardı' nın şartlarını da karşılamaları gerekmektedir. Helal belgesi alabilecek sektörlerden bazıları aşağıda açıklanmıştır:

·         Her türlü gıda, gıda katkı maddesi, gıda ambalaj malzemesi üreten ve satan firmalar,

·         Oteller ve lokantalar,

·         Kişisel bakım ürünleri, kişisel temizlik ürünleri, kozmetik ürünler üreten ve satan firmalar,

·         Ev tipi ve sanayi tipi temizlik kimyasalları ve temizlik malzemeleri üreten ve satan firmalar,

·         Sağlık amacıyla kullanılan kimyasal, ilaç, malzeme ve cihazları üreten ve satan firmalar,

·         Lojistik hizmetleri, çöp toplama, atık toplama vb. işleri yapan hizmet firmaları,

·         Yem ve yem katkı maddesi üreten firmalar,

·         Böcek ilaçları ve gübreler de dahil olmak üzere kimyasal ve biyokimyasal ürün üreten ve satan firmalar,

·         Proses makineleri ve ekipmanları üreten ve satan firmalar,

·         İçme ve kullanma suyu paketlemesi ve satışı yapan firmalar,

·         Çiftlikler ve balıkçılar.

 

Tıbbi Cihazlar İçin Kalite Yönetim Sistemi: ISO 13485

ISO 13485, Tıbbi cihazlar için özel şartlar içeren uluslararası bir standarttır. ISO 13485, tıbbi cihaz üreticilerinin CE İşaretlemesine giderken de kullanabilecekleri en önemli argümanlardan biridir. CE İşaretlemesi kapsamında üretim kalite güvencesi modülünün seçilmesi halinde firmaların kurması gerekli olan bir sistemdir. Baz olarak ISO 9001:2000-8 Kalite Yönetim Sistemi'ni içermekle birlikte özellikle tasarım aşamasındaki ek istekleri ve steril tıbbi cihazlar için özel şartları ile tıbbi cihaz üreticilerine ait bir standart haline getirilmiştir.

ISO 9001:2000-8 proses yaklaşımı modelini esas alan bu standart, tıbbi cihaz ve ilgili servisleri sağlamak, tutarlı bir biçimde tıbbi cihazlara uygulanabilir olan müşteri ve mevzuat şartlarını karşılayabilme kabiliyetini kanıtlamak isteyen kuruluşların uymaları gereken, ISO 9001'den daha kapsamlı ve özel kalite sistem şartlarını kapsar.

Tıbbi cihazların ticareti ve imalatı alanında faaliyet gösteren kuruluşlara yönelik kalite sistemlerinin sağlaması gereken spesifik şartları tanımlayan bir standart olan ISO 13485, tıbbi cihazların ya da onlarla ilgili hizmetlerin proje, üretim, tesisat ve tedarik safhalarını içine alan bütün kuruluşlar tarafından uygulanabilmektedir.

Sonuç olarak;

·         Ürünlerin, sağlık, güvenlik - emniyet özelliklerini gösterebilmesi ve minimum şartları sağlaması EN ISO 13485 belgelendirmesi ve CE İşaretlemesi çalışmaları ile mümkün olacaktır.

·         Tıbbi cihazların üretilmesi, satışı ve servisinde Avrupa Birliği ve diğer ülkeler ile ortak bir dildir.

·         Tıbbi cihazların CE İşaretlemesi ile yakından ilgilidir.

·         Sterilizasyon ve hijyende çok önemli bir kılavuzdur.

·         Steril tıbbi cihazlar için özel şartları taşır.

·         Tıbbi cihazların risk gruplarının belirlenmesinde bir kılavuzdur.


ISO 13485 Tıbbi Cihazlar İçin Kalite Yönetim Sistemi'nin Faydaları Nelerdir?

·         Eğitime, sürekli iyileştirmeye ve gelişmeye olanak sağlar.

·         Firmalarda kalite bilincinin artırılması için en önemli araçlardan biridir.

·         Tıbbi cihazların tasarım, üretim ve servis seviyelerinin arttırılmasını sağlar.

·         Yasa ve yönetmeliklere uyum sağlanmasını kolaylaştırır.

 

 •  | Yazdır
to top