Temel içeriğe atla

Haber Makalesi

Tahribatsız Muayene öncüsü Sila Kalite, TÜV AUSTRIA Group tarafından satın alındı

  •   07/22/2019
  •   Created by Andreas Wanda

TÜV AUSTRIA, Önde Gelen Avusturya Test, Muayene ve Belgelendirme kurumu, Türkiye, Türkmenistan ve
Rusya’daki malzeme test operasyonlarını genişletiyor.

Russian Version >>>

Sila Kalite olarak 2007 yılında kurulduğu günden bu yana Tahribatsız Muayene şirketi, dünyaca bilinen
Tahribatsız Muayene uzmanlığının ötesine geçerek Türkiye, Rusya ve Türkmenistan’da bölgesel
elektrik santrali işine adım attı. Sila Kalite, Türkiye’deki kardeş şirketi Sila Industry ile birlikte kısa süre
önce 20 ülkede 30’u aşkın şirketten oluşan ve 2.000’den fazla çalışana sahip TÜV AUSTRIA grubu ile
güçlerini birleştiren “Sila Kalite” adı altında bir şirketler grubunu temsil etmektedir. TÜV AUSTRIA’nın
alt kuruluşu ile Avrupa ve Asya’da Tahribatsız Muayene işini aktif olarak geliştiren TÜV AUSTRIA’nın
Genel Müdürü, Yankı Ünal, “TÜV AUSTRIA Sila Kalite’yi diğerlerinden ayıran şey, Kalite ve bağlılık
odaklı büyüme”, diyor. Bu satın alım ile TÜV AUSTRIA Sila Kalite’nin doğuştan gelen nitelikleri ve
kapsamlı portföyü, bu bölgede TÜV AUSTRIA Group’un hizmetlerini tamamlayacak.    
TÜV AUSTRIA, ilk adım olarak Sila Kalite’nin %51 hissesini ve Sila Industry’nin %26 hissesini satın aldı.

Sila Kalite’nin çok uluslu istihdam yapısı, TÜV AUSTRIA Group’un etkileyici çeşitliğiyle
mükemmel bir uyum sergiliyor. Özellikle bu İK varlığı, yerel düzeyde karşılaşılan zorluklara hızlı
çözümler sunarak şimdi bu Avusturyalı şirketin tüm uluslararası alt kuruluşlarının arasında güçlü bir
sinerjinin yolunu açıyor.

Yeni pazarlarda kilit bir oyuncu olma yolunda sahip olduğu büyük potansiyele vurgu yapan TÜV
AUSTRIA Sila Kalite’nin Genel Müdürü Halit Battal
’a göre bu satın alım, temeli atılalı 12 yıldan uzun
bir süre olan bu işin organik bir uzantısını temsil ediyor: TÜV AUSTRIA Sila Kalite mühendislerinin
uzmanlığını Avusturyalı şirketler grubuna katmayı dört gözle bekleyen deneyimli mühendis, “Türkiye,
Rusya, Türkmenistan ve yakın ülkelerdeki (ör. Azerbaycan, Kazakistan) operasyonlarımız doğrudan
endüstrinin ihtiyaçlarını karşılıyor”, diye belirtiyor: Portföyümüzü – dolayısıyla uzmanlığımızı - doğası
gereği operasyonlarımızın önceliği olan müşterilerin ihtiyaçlarına göre genişlettik.”

TÜV AUSTRIA Group’un CEO’su, Stefan Haas, Sila Kalite’nin sekiz ülkedeki varlığıyla grubun kendine
has niteliklerinden oluşan bu yelpazeyi nasıl genişlettiğini vurguluyor: “Bu tecrübenin ve yüksek
potansiyele sahip gençlerin azmine ve sadakatine uygun önemli uluslararası projelerde işlenmiş
mühendislik becerilerinin mükemmel bir uyumu. TÜV AUSTRIA Group’un güvenlik ve kalite
konusundaki temel değerlerini yansıtan en titiz ve güvenilir endüstriyel hizmetleri yerine getirmeleri için
en son teknoloji muayene donanımı ve ekipmanları onların hizmetinde.”

Bir alt kuruluş olan TÜV AUSTRIA TUK LTD, şirketlerin benzer bölgesel karakterine dayanarak bu
satın alımı gerçekleştirdi. Genel Müdür Yankı Ünal, TÜV AUSTRIA Turk’un bugüne kadarki en büyük
satın alımının gerektirdiği çabayı gururla ifade ediyor: “Önce sizi etkileyen şeyin, Sila Kalite’nin hizmet
sunduğu Burada HEC, Dragon Oil, Lakhta Project veya Petronas  gibi şirketlerin yer aldığı liste
olduğunu düşünüyorsunuz   
. Ancak hemen ardından ikinci gelen ve en önemlisi, halihazırdaki bir aileye
her zaman birbirimize bağlı olduğumuz yeni üyeleri tüm içtenliğimizle kabul etmek. TÜV AUSTRIA ve
Sila Kalite mühendislerimiz becerilerini ve deneyimlerini birleştirdiğinden, sık sık dile getirilen “people
business” (en önemli varlık: insan) teriminin müşterilerimizin hizmetinde hayata geçtiğini
hissedebiliyorsunuz.

TÜV AUSTRIA Sila Kalite, bu doğrultuda yıllar boyunca hizmet yelpazesini geliştirdi. Tahribatsız ve
tahribatlı muayeneye ek olarak bu endüstriyel hizmet sağlayıcısı, manyetik parçacık ve sıvı
penetrasyonu muayeneleri, ısıl işlem, personel belgelendirmesi ve eğitimi gibi (sondaj donanım da
dahil olmak üzere) muayene ve denetim alanında başarılı ve aranan bir şirket olduğunu ispatladı.
Rusya’nın en uzak köşelerinden Karadeniz ve Akdeniz’e kadar gerçekleştirdiği önemli uluslararası
projeler, endüstrinin TÜV AUSTRIA Sila Kalite’ye olan güveninin birer kanıtı. Sahip olduğu birden çok
akreditasyon ve bağımsız onay, TÜV AUSTRIA Group’un bu yeni üyesini endüstriyel hizmetler
alanında önemli bir oyuncu hâline getiren bu nitelikleri teyit ediyor.

İletişim bilgileri:
Halit Battal
TÜV AUSTRIA Sila Kalite    
Genel Müdür
halit.battal(at)tuvsila.com


Ozgur Battal
TÜV AUSTRIA Sila Kalite İş Geliştirme
ozgur.battal(at)tuvsila.com


Onur Battal
TÜV AUSTRIA Sila Kalite Satış
onur.battal(at)tuvsila.com


Halil Bayar
TÜV AUSTRIA Sila Kalite    
İdari İşler ve Satın Alma
halil.bayar(at)tuvsila.com

www.tuvsila.com

 

RUSSIAN VERSION

Компания «TÜV AUSTRIA Group» приобрелапионеравобластиНРК «Sila Kalite»

Ведущаяавстрийскаяорганизацияпотестированию, проверкеисертификациирасширяетсвоюдеятельностьпотестированиюматериаловвТурции, ТуркменистанеиРоссии.Смоментасвоегооснованияв 2007 году, компаниявобластинеразрушающегоконтроля «Sila Kalite»  вырославмощногорегиональногоигрокавТурции,  РоссиииТуркменистане,  выйдядалекозапределысвоейосновнойспециализациивобластиНРК.  Компания  «Sila  Kalite» образуетвместесосвоейтурецкойсестринскойкомпанией «Sila Industry» группукомпанийподназванием  «Sila  Kalite»,  котораявнастоящеевремяобъединиласьсгруппой  «TÜV  AUSTRIA» изболее  30  компанийи  2000  сотрудниковвболеечем  20  странах.  «Качествоиразвитие, основанноенаприверженностипоставленнойцели, –этото,  чтоотличаеткомпанию  «TÜV AUSTRIA  Sila  Kalite»  отконкурентов», –утверждаетЯнкиЮнал  (Yanki  Ünal),  генеральныйдиректоркомпании  «TÜV  AUSTRIA  Turk»,  котораяактивноразвиваетбизнесвобластиНРКвЕвропеиАзиичерездочернююкомпаниюгруппы   «TÜV   AUSTRIA».   Благодаряэтомуприобретениюхарактерныекачестваиобширныйпортфель   «TÜV   AUSTRIA   Sila   Kalite» дополнятассортиментуслуг  «TÜV  AUSTRIA  Group»  вэтомрегионе. Вкачествепервогошага«TÜV AUSTRIA Group» приобрела 51% акцийкомпании «Sila Kalite» и 26% акцийкомпании «Sila Industry».Структурамногонациональногоштатакомпании   «Sila   Kalite»   идеальносовместимасвпечатляющимразнообразиемгруппы «TÜV AUSTRIA». Этотконкретныйчеловеческийкапиталвнастоящиймоментсоздаетусловиядлямощноговзаимодействиявовсехсферахдеятельностизаграничныхфилиаловавстрийскойкорпорации,  предлагаябыстрыерешенияпроблемнаместах. Длягенеральногодиректоракомпании «TÜV AUSTRIA Sila Kalite»  ХалитаБаттала  (Halit  Battal) приобретениеявляетсяорганичнымпродолжениемдела, начатогоболее 12 летназад, которыйподчеркиваетееогромныйпотенциалвкачествеключевогоигроканановыхрынках:  «НашадеятельностьвТурции, России, Туркменистанеисоседнихстранах (например, вАзербайджанеиКазахстане)  напрямуюотвечаетпотребностямотрасли», –заявляетопытныйинженер, которыйстремитсяпередатьопытинженеров  «TÜV  AUSTRIA  Sila  Kalite»  австрийскойгруппекомпаний:  «Расширяясвойпортфель,  мы,  следовательно,  расширяемнашопыт,  основываясьнапотребностяхклиентов,    которыепоумолчаниюявляютсяприоритетомнашейдеятельности».Генеральныйдиректор  «TÜV  AUSTRIA  Group»  ШтефанХаас  (Stefan  Haas)  подчеркиваетрасширениекомпанией   «Sila   Kalite»   охватаисключительныхкачествгруппыблагодаряприсутствию  «Sila  Kalite»  ввосьмистранах:  «Этоидеальноесочетаниеопытаибольшогопотенциаламолодыхкадров,  инженерно-техническогосостава,  сформированноговкрупныхмеждународныхпроектах,  всочетаниисэнергичнымицелямииприверженностью.  Вихраспоряжениивысокотехнологичноеконтрольно-измерительноеоборудованиеиаппаратурадляпредоставлениянаиболееточныхинадежныхпроизводственно-техническихуслуг, отражающихосновныеценности «TÜV AUSTRIA Group» –безопасностьикачество».Дочернеепредприятие «TÜV AUSTRIA TURK LTD» достиглодоговоренностипоприобретениюпопричинеаналогичногорегиональногоприсутствиякомпаний.  ГенеральныйдиректорЯнкиЮналсгордостьюразмышляетотехусилиях,  которыепотребовалосьдлякрупнейшегонасегодняшнийденьприобретения  «TÜV  AUSTRIA  Turk»: «Во-первых,  выдумаете,  чтовасвпечатлилсписоккомпаний,  которым  «Sila  Kalite»  предоставляетуслуги,  включая  «Burada HEC», «Dragon Oil», «Lakhta Project» или «Petronas». Нопотом, во-вторых, исамоеглавное, выприветствуетевсуществующейсемьеновыхчленов,  которыевсегдасоотносилисьснами. Когданашиинженерыиз  «TÜV  AUSTRIA»  и  «Sila  Kalite»  объединяютсвоинавыкииопыт,  выможетепочувствовать,  каквжизньвоплощаетсячастоупоминаемое  «деловоесообществолюдей» –наслужбеунашихклиентов».
Соответственно,   компания   «TÜV   AUSTRIA   Sila   Kalite»   расширяетспектрсвоихуслугнапротяжениимногихлет.   Вдополнениекнеразрушающемуиразрушающемуконтролю, поставщикпроизводственно-техническихуслугуспешнозарекомендовалсебяихорошовостребованвобластипроверокинаблюдения  (вт.  ч.  буровоеоборудование),  включаямагнитопорошковыйикапиллярныйконтроль,  термическуюобработку,  атакжеподготовкуисертификациюперсонала.КрупныемеждународныепроектыотдальнихуголковРоссиидоЧерногоиСредиземногоморейсвидетельствуютодоверииотраслик  «TÜV  AUSTRIA  Sila  Kalite».  Многочисленныеаккредитацииинезависимыеодобренияподтверждаюткачества,  которыесделалиновогочлена «TÜV AUSTRIA Group» основнымигрокомвсферепроизводственно-техническихуслуг.Контактнаяинформация:ХалитБатталГенеральныйдиректор «TÜV AUSTRIA Sila Kalite»halit.battal@tuvsila.comОзгурБаттал (Ozgur Battal)Менеджерпоразвитиюбизнеса «TÜV AUSTRIA Sila Kalite»ozgur.battal@tuvsila.comОнурБаттал (Onur Battal)Менеджерпопродажам «TÜV AUSTRIA Sila Kalite»onur.battal@tuvsila.comХалилБаяр (Halil Bayar) Менеджерпоуправлениюизакупкам «TÜV AUSTRIA Sila Kalite»halil.bayar@tuvsila.comwww.tuvsila.com
 

  •  | Yazdır
to top